Show simple item record

dc.contributor.authorKristiansen, Ingjerd Glimstad
dc.date.accessioned2011-11-14T08:12:16Z
dc.date.available2011-11-14T08:12:16Z
dc.date.issued2011-11-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/187685
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er skrevet i samarbeid med næringsmiddelbedriften Mills DA. Konkurransen i dagligvarehandelen er stor og behovet for å gjøre seg unike øker. Innovasjon er viktig for Mills, og de ønsker å øke treffsikkerheten på innovasjoner de lanserer i markedet. For å kunne oppnå dette vil de gi forbrukerne mer makt. Derfor er de interessert i å benytte seg av eksperimentering i sine innovasjonsprosesser. Innovasjonslederen i Mills, Thor-Vidar Ilje, definerer eksperimentering i denne sammenheng som ”Læring gjennom prøving og feiling”. De ønsker å teste, sammen med forbruker, flere variabler enn bare resepten. Læringen de opparbeider seg sammen med forbruker skal kunne føre til produktforbedringer. Hensikten de ser med eksperimentering er å lære det de i dag lærer etter lansering. Mills ønsker å bruke boken ”The other side of Innovation” skrevet av Govindarajan og Trimble (2010) som inspirasjon til eksperimentering. Følgende problemstilling ble utarbeidet for denne oppgaven; ”Hvordan kan eksperimentering brukes for å forbedre innovasjonsprosessene hos næringsmiddelprodusenten Mills?” Svakheter ved dagens innovasjonsprosess i Mills er at de mangler klare, langsiktige strategier for hva en vil med merkene. De burde også være flinkere til å basere alle ideene sine på behov i markedet. Slik vil de kunne bruke ressursene sine på de ideene med størst potensial. Govindarajan og Trimble (2010) beskriver sammenlikningen mellom forutsigelser og utfall som det kritiske læringssteget i eksperimentering. En mislykket innovasjon som genererer læring kan fungere som en byggestein for fremtiden. Prosjekter som stoppes underveis i Mills i dag blir som regel bare glemt og og de går derfor glipp av store læringsmuligheter. Det er mange grunner til hvorfor Mills burde benytte seg av eksperimentering. Undersøkelsen viser at det kan gi dem et konkurransefortrinn, økt lønnsomhet, fordeler i forhandlingene med butikkjedene, økt læring og bedre lanseringsprodukt. Det er samtidig mange utfordringer som Mills må overkomme. Mills tror de har kompetansen som trengs, men at det krever en mer langsiktig tankegang. De ønsker også et samarbeid med distributørene. Det blir sagt at eksperimentering er felt under utforskning og at det foreløpig er lite data på hvilke metoder som er gode. Det vil også være unikt for hver enkelt bedrift, så det er viktig å opparbeide seg erfaring. Mills er allerede gode på tverrfaglige team, som også burde benyttes ved eksperimentering. Abstract This master thesis is written in cooperation with Mills DA. The competition between brands within the grocery industry is huge and the need to become unique is increasing. Innovation is important to Mills and they seek to be more successful with the innovations they introduce to the market. To achieve this they wish to give the consumer more power. Hench, they are interested in using experimenting in their innovation processes. The Head of Innovation at Mills, Thor-Vidar Ilje, defines experimenting in this context as “Learning by trying and failing”. They hope to test, together with the consumer, more variables than merely the recipe. The learning they gain together with the consumer should lead to improvements on the product. The purpose of the experimenting process is to learn in advance what they normally learn after launch. Mills wants to use the book “The other side of innovation” written by Govindarajan and Trimble (2010) as inspiration for their own experimenting process. The following problem statement was developed for this thesis; “How can experimenting be used to improve the innovation process at Mills?” One of the shortcomings with today’s innovation process at Mills is that they lack clear, long-term strategies for their different brands. In addition, they could be better at creating their ideas based on consumer needs. That way they will be able to use their resources on ideas with the greatest potential. Govindarajan and Trimble (2010) describe the comparison between predictions and outcomes as the crucial learning step in experimenting. A failed innovation that generates clear lessons learned is a building block for the future. However, the projects that are stopped during the development stages at Mills today are simply forgotten, thus Mills is missing out on valuable knowledge. There are a lot of reasons to why Mills should be using experiments as part of their innovation process. This research demonstrate that it could give them competitive advantages, improved profitability, benefits in negotiations with retail chains, increased learning and improved launch product. Still, there are a number of challenges that Mills has to overcome. Mills believe they have the competence needed, but it demands more of a long-term mentality. They also seek collaboration with the distributers. It is said that experimenting is a field under examination and currently there is little information on which methods that are effective. This will also be unique for each individual company, so it is important to acquire experience. Mills are already quite good at creating cross-functional teams which ought to be used during experimenting.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectinnovationno_NO
dc.subjectinnovasjonno_NO
dc.subjectexperimentingno_NO
dc.subjecteksperimenteringno_NO
dc.titleEksperimentering gjennom prøving og feilingno_NO
dc.title.alternativeExperimenting through trying and failingno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO
dc.description.embargo2016-07-14
dc.source.pagenumber84no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record