Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWeng, Ragnhild Kristine Gjesdahl
dc.contributor.authorKvakkestad, Lise Marie
dc.date.accessioned2013-08-16T10:12:01Z
dc.date.available2013-08-16T10:12:01Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-08-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/187566
dc.description.abstractFinanskrisen avslørte mangler ved det eksisterende regelverket i banksektoren, og Baselkomiteen så derfor behov for å innføre et strengere regelverk. Den nye reformen, Basel III, bygger på tre eksisterende pilarer fra Basel II-regelverket og vil styrke kravene til både kapital, likviditet og banktilsyn. I tillegg til dette regelverket foreslår Finansdepartementet strengere krav til kapital for de norske bankene. I denne oppgaven har vi tatt for oss et utvalg norske banker for å se om disse tilfredsstiller de kommende kravene til kapital og likviditet. Vi har fordelt bankene etter størrelse på forvaltningskapital og analysert forskjeller mellom bankene. For å se om de tilfredsstiller de kommende kravene til kapital har vi valgt å se på bankenes rene kjernekapital, kjernekapital og ansvarlige kapital. Resultatene viser at bankene i utvalget har hatt en økning i kapitaldekningen de siste årene. Økningen i kapital har ført til at samtlige banker i utvalget tilfredsstilte de kommende kravene i Basel III per 31.12.12. Våre hovedfunn viser at det er store forskjeller mellom de små og de store bankene i utvalget. De små bankene har en kapitaldekning langt over de kommende kravene til både Basel III og de foreslåtte særnorske kravene, og de mellomstore bankene ligger også bra an. De store bankene tilfredsstiller derimot bare kravene i Basel III, og de må derfor øke kapitalen for å nå de særnorske kravene. Ettersom det også stilles strengere krav til de systemviktige bankene må de store bankene fortsette å øke den rene kjernekapitalen ytterligere. For å se om bankene tilfredsstiller de kommende kravene til likviditet, har vi også beregnet et estimat for bankenes Liquidity Coverage Ratio. Våre hovedfunn viser at det også her er store forskjeller mellom de store og små bankene. I motsetning til utfallet i kapitaldekningen er det de store bankene som ligger best an til å nå kravene til likviditet innen 2019. De store bankene har en Liquidity Coverage Ratio rundt kravet på 100 %, mens de små bankene ligger langt under. Dersom vi utelukker Lillestrømbanken har de små bankene en gjennomsnittlig LCR på 47, og de må derfor fokusere på å øke likviditeten i årene fremover. he financial crisis revealed shortcomings in the existing regulations in the banking sector and the Basel Committee saw a need to introduce stricter regulations. The new reform, Basel III, is based on the existing three pillars of the Basel II framework and will strengthen the requirements for capital, liquidity and banking supervision. In addition to this legislation the Ministry of Finance proposes stricter capital requirements for the Norwegian banks. In this thesis we have covered a range of Norwegian banks to see if they meet the future requirements for capital and liquidity. We have divided the banks by size of total assets and analyzed the differences between them. To see if the banks meet the upcoming demands of capital, we have looked at their common equity, core capital and total capital. The results show that the banks in the sample have had an increase in capital ratios in the recent years. Due to the increase in capital, all the banks in the sample meet the upcoming requirements of Basel III. Our main findings show that there are major differences between the small and the large banks in the sample. The small banks have a capital ratio above the new requirements of both Basel III and the suggested Norwegian requirements, and the medium-sized banks are also well placed. The big banks, however, has a capital ratio that only meets the requirements of Basel III, and must therefore increase their capital to reach the high level of domestic requirements. Since there also are stricter requirements to the systemically important banks they need to continue to increase the common equity. To see if the banks meet the new requirements of liquidity, we also calculated an estimate for the banks Liquidity Coverage Ratio. Our main findings show that there are, also here, significant differences between large and small banks. In contrast to the outcome of capital adequacy, the big banks are the banks that are best positioned to achieve liquidity requirements by 2019. The big banks are close to the requirements. The small banks, however, has a long way to go to reach the requirement. If we exclude Lillestrømbanken, the banks have an average Liquidity Coverage Ratio of 47, and must therefore focus on increasing the liquidity in the future.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences,Ås
dc.subjectBasel IIIno_NO
dc.subjectFinansiell økonomino_NO
dc.titleNye krav til kapital og likviditet : konsekvenser for norske bankerno_NO
dc.title.alternativeNew requirements for capital and liquidity : consequences for Norwegian banksno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO
dc.source.pagenumber87no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel