Show simple item record

dc.contributor.authorHäger, Therese
dc.contributor.authorHoff, Julie
dc.date.accessioned2013-08-08T11:39:53Z
dc.date.available2013-08-08T11:39:53Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-08-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/187476
dc.description.abstractSammendrag Hensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan de ulike kontrollordningene arbeider for å forebygge og avdekke regnskapsmanipulasjon. Med begrepet kontrollordninger mener vi revisjonsselskaper og andre kontrolletater for regnskapsmanipulasjon. Vi ønsket å se på hvilke metoder som ble benyttet og se på hvordan dette arbeidet fungerer i praksis. Underveis i oppgaven fant vi at det ville være hensiktsmessig og trekke frem hvilke systemer et børsnotert selskap har for å forbygge regnskapsmanipulasjon. Metoden som ble benyttet i oppgaven er kvalitativ metode med dybdeintervju. Utvalget bestod av respondenter fra kontrollordningene BDO, PwC, Ernst & Young, Finanstilsynet, Skatteetaten, Tollvesenet, Økokrim og et børsnotert selskap (Bedrift A). Resultatene og drøftingen er sett opp mot teorien i oppgaven. Et viktig funn som tidlig kom frem var at det syntes å være vanskelig å finne noen gode og systematiske metoder for å avdekke regnskapsmanipulasjon. På tross av dette gir oppgaven en drøfting av hvordan de ulike kontrollordningene angriper problematikken knyttet til regnskapsmanipulasjon. Konklusjonen i oppgaven er basert på resultatene som har kommet frem gjennom denne masteroppgaven. Vi mener å se en strukturert bruk av blant annet revisjonshandlinger, gransking, dataanalyser, kommunikasjonskontroll og undersøkelse av lokaler som virkemiddeler for å avdekke regnskapsmanipulasjon. Videre hevdet respondentene at internkontroll, risikoanalyser, internrevisjon, revisjonsutvalg og varslingssystemer kan ha en forebyggende og avdekkende funksjon. Det vil også være hensiktsmessig og trekke frem at respondentene gav uttrykk for av at nøkkeltallsanalyser, rødeflagganalyse, Benfords lov, Q-score, M-score og S-score i større grad kan avdekke regnskapsmanipulasjon. Vi ønsker videre å tilføye at vi har fått inntrykk av det er lite samarbeid mellom de ulike kontrolletatene. Ved å samordne kontroller og gjøre informasjon om utførte etterkontroller tilgjengelig blant de ulike etatene, vil de unngå at flere etater gjør de samme kontrollene på de samme virksomhetene. Det vil også være hensiktsmessig å trekke frem at læring mellom revisor og de ulike etatene virker å være vektlagt i mindre grad.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectRegnskapsmanipulasjonno_NO
dc.subjectØkonomino_NO
dc.titleRegnskapsmanipulasjon : en undersøkelse av arbeidet mot å forebygge og avdekke regnskapsmanipulasjonno_NO
dc.title.alternativeAccounting Fraud : a study of the work to prevent and detect accounting fraudno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO
dc.source.pagenumber100no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record