Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNgo, Giang
dc.date.accessioned2013-03-26T17:17:04Z
dc.date.available2013-03-26T17:17:04Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2013-03-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/187468
dc.description.abstractFinanskrisen påviste vesentlige mangler ved dagens gjeldende bankregulering. Som en respons på den internasjonale finanskrisen har Baselkomiteen lansert et nytt og strengere regelverk til kapitaldekning og likviditet. Det nye regelverket kalles for Basel III og skal forbedre banksektorens evne til å absorbere sjokk og gjøre banksystemet mer robust overfor fremtidige kriser. I denne oppgaven skal jeg teste om DNB Bank oppfyller de nye kapitaldeknings- og likviditetskravene. Basert på regnskapstallene fra konsernets årsrapport per 31.12.2011 skal jeg foreta ulike beregninger og sammenligne det opp mot Basel III slik det foreligger fra Baselkomiteen per idag. Basel III skal implementeres fra og med januar 2013, det er derfor viktig at DNB Bank starter å innarbeide regelverket gradvis. Ut i fra beregningene fant jeg at DNB oppfyller kapitaldekningskravene med god margin. Når det kommer til likviditetskravene, ble det ikke oppfylt. Videre i oppgaven har jeg undersøkt hvor robuste DNB er til å håndtere ulike former for sjokk ved å stressteste DNB i lys av kapitaldekningskravene i Basel III. Resultatet er at DNB er relativt godt rustet for stress i økonomien. Summary The financial crisis revealed significant deficiencies in today's current banking regulation. As a response to the international financial crisis, the Basel Committee has launched a new and stricter rule for capital adequacy and liquidity, which has been called Basel III accord. The new regulations will improve the banking sector's ability to absorb shocks and make the banking system more resilient to future crises. In this master thesis I want to test whether DNB Bank meet the new capital and liquidity requirements. Based on DNB Bank annual report at 31.12.2011 I will make various calculations and compares it against the Basel III as presented by the Basel Committee today. Basel III will be implemented from January 2013, it is therefore important that DNB Bank starts to incorporate the rules gradually. Based on the calculations, I found that DNB meet capital adequacy requirements with a good margin. When it comes to liquidity requirements DNB were not met the requirements. Furthermore, I investigated how strong DNB is to deal with various forms of shock by stress test DNB in light of the capital requirements of Basel III. The result is that DNB is relatively well prepared for the stress of the economy.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleBasel III : nye krav til kapital og likviditetno_NO
dc.title.alternativeBasel III : new requirements for capital and liquidityno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO
dc.source.pagenumber87no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel