Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMyhrer, Helene
dc.contributor.authorBarstad, Lisa Roald
dc.date.accessioned2012-08-06T10:13:06Z
dc.date.available2012-08-06T10:13:06Z
dc.date.issued2012-08-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/187392
dc.description.abstractTema for denne masteroppgaven er ledelse og omstilling i norske familiebedrifter. Dette har vi valgt på bakgrunn av at familiebedrifter i dag utgjør en stor andel av ”grunnfjellet” i norsk næringsliv, samtidig som vi har sett at Norge har et behov for mer forskning rundt denne type bedrifter. Videre har vi også sett at begrepet omstillingsevne er sentralt for alle bedrifter dersom de skal klare å følge med på endringer og krav fra markedet. I denne forbindelsen ønsket vi å rette søkelyset på eksterne versus interne lederes rolle. Hensikten med oppgaven var dermed å få en fyldig beskrivelse av hvordan eksterne og interne ledere kan påvirke familiebedrifters omstillingsevne. Oppgavens problemstilling er som følger; ”Hvordan kan eksterne versus interne ledere påvirke familiebedrifters omstillingsevne?” For å kunne undersøke dette har vi benyttet oss av et kvalitativt design, hvor vi har framsatt åtte antagelser på bakgrunn av problemstillingen og litteraturen på området. Disse har vi brukt som testing, samt svar på problemstillingen. Undersøkelsen er gjennomført på bakgrunn av et casestudium av fire små- og mellomstore familieeide produksjonsbedrifter, hvor to av bedriftene har rekruttert ledere internt og to eksternt. Dette for å kunne sette de opp mot hverandre og samtidig kunne lete etter likheter og ulikheter. Her har både styreledere, daglige ledere og mellomledere blitt intervjuet ved bruk av kvalitative intervjuer, herunder en semistrukturert intervjuguide. Dette for å kunne få med synspunkter fra ulike nivå i bedriftene, slik at våre resultater kunne tilsvare realiteten i disse casebedriftene, ikke bare enkle oppfatninger. Gjennom denne oppgaven har vi sett at ledernes påvirkning på omstillingsevnen til familiebedrifter er mer komplekst enn det vi i utgangspunktet forutså, samtidig som at vi heller ikke kan si at det finnes et entydig svar på hvordan eksterne versus interne ledere kan påvirke omstillingsevnen til familiebedrifter. I første omgang har vi gjennom vårt arbeid med denne oppgaven sett at styrets oppbygning og makt påvirker ledernes mulighet til å kunne påvirke omstillingsevnen til familiebedriften, samtidig som at forholdet mellom ledelsen og styret spiller inn. Videre har vi også sett at våre ledere tar med seg ulike kvaliteter inn i familiebedriften, noe som fører til at de har ulik påvirkning på omstillingsevnen, da i stor grad uavhengig av om de er hentet inn internt eller eksternt. Våre hovedfunn viser videre at antall familiemedlemmer i ledelsen, størrelsen på bedriften, type bedrifter (eksempelvis produksjonsbedrifter og kunnskapsbedrifter), og om bedriften har eksterne konsulenter i styret vil være avgjørende dimensjoner som kan ha betydning for omstillingsevnen. Dette betyr at våre resultater ikke nødvendigvis er gjeldende for alle bedrifter i Norge og verden for øvrig. The theme of this thesis is management and reorganization in Norwegian family businesses. We have selected this on the basis that family businesses today account for a large proportion of the Norwegian industry, and we have seen that Norway has a need for more research on this type of businesses. We have also seen that the concept of adaptability is essential for all businesses if they are to follow the changes and demands from the market. In this context, we wanted to focus on external versus internal managers' role. The purpose of the task was thus to obtain a full description of how external and internal managers can influence the corporate family adaptability. The problem statement of this paper is as follows: "How can external versus internal managers affect family businesses adaptability?" To examine this, we utilized a qualitative design, where we have put forward eight assumptions on the basis of the approach and on the literature in this area. These we used as testing, as well as answers to the problem statement. The survey was conducted on the basis of a case study of four small-and medium-sized family-owned manufacturing companies, where two of the companies have recruited executives internally and two externally. This is to be able to compare them against each other and also to look for similarities and differences. Chairmen, managers and middle managers were interviewed using qualitative interviews, including a semi-structured interview guide. This is to be able to get their views from various levels in companies, so our results correspond to the reality of these case companies, not just simple perceptions. Through this study, we have seen that leaders influence on the adaptability of family businesses is more complex than we initially predicted, while we also cannot say there is a clear-cut answer to how external versus internal managers can affect the adaptability of family businesses. We have seen that the board's structure and power affect managers' ability to influence the adaptability of the family business, while the relationship between management and the board plays an important role. Furthermore, we have also seen that leaders bring different qualities into the family business, which means that they have different effects on the adaptability, as largely independent of whether they are brought in internally or externally. Our main findings show that the number of family members in the management, size of company, type of industry (e.g. manufacturing companies and knowledge-based companies), and if the company has external consultants on the board will be critical dimensions that may affect the adaptability. This means that our results are not necessarily applicable to all companies in Norway and the world at large.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectfamiliebedrifterno_NO
dc.subjectledelseno_NO
dc.subjectomstillingsevneno_NO
dc.subjectBusiness managementno_NO
dc.subjectadaptabilityno_NO
dc.subjectleadershipno_NO
dc.subjectNorwayno_NO
dc.titleLedelse og omstilling i norske familiebedrifter : en undersøkelse om eksten versus intern lederes påvirkning på omstillingsevnenno_NO
dc.title.alternativeLeadership and reorganization in Norwegian family businesses : a survey of internal versus external managers' influence on the adaptabilityno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO
dc.source.pagenumber124no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel