Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorÅdland, Ole
dc.contributor.authorHansen, Kristian
dc.date.accessioned2012-06-19T09:21:38Z
dc.date.available2012-06-19T09:21:38Z
dc.date.issued2012-06-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/187380
dc.description.abstractDenne oppgaven drøfter hvorvidt det eksisterer en verdipremie, definert som differansen i avkastningen mellom selskaper med høy og lav P/B og P/E, på Oslo Børs i perioden 1983-2010. Dette påvises ved en signifikant risikojustert verdipremie ved P/B og P/E. I forhold til MSCI Norway gir en verdibasert investeringsstrategi, både ved P/B og P/E, en risikojustert meravkastning over hele perioden uten at denne er signifikant for P/B. I tillegg til påvisning belyses mulige årsaker til denne verdipremien langs tre dimensjoner; Ved å kombinere ulike faktorer som mål på disse risikotypene finner vi gjennom regresjonsanalyse at verdipremien i P/E er bygd opp av en motsyklisk effekt, målt ved en “long –short posisjon” i lav-høy beta-selskaper, og er positivt avhengig av verdipremien i P/B. Ved P/B finner vi at verdipremien er bygd opp av en motsyklisk effekt, målt både ved en innebygd “long –short posisjon” i lav-høy beta-selskaper og en adferdsfinansiell motsyklisk effekt hvor fjorårets tapere blir årets vinner. I tillegg bygger den på en størrelseseffekt, hvor meravkastningen til mindre selskaper relativt til store, er sammenfallende med verdipremien. Egenkapitalandelen er også lavere i verdi enn vekstporteføljen ved P/B, noe som gjør verdipremien positivt avhengig av avkastningen til selskaper med lav andel egenkapital av totalkapitalen Det samme ser vi ved avkastning på egenkapital. I sum finner vi at verdipremie i lys av P/B kan forklares av finansiell risiko, operasjonell risiko og adferdsfinansielle faktorer som størrelseseffekt og en motsyklisk effekt. For verdipremien ved P/E kan vi ikke påvise noen tilhørende operasjonell risiko eller adferdsfinansielle faktorer foruten en gjensidig positiv avhengighet mellom verdipremiene ved P/B og P/E. This thesis discusses whether there is a value premium, defined as the difference in returns between companies with high and low price-to-book ratios and price-to-earnings ratios, on the Oslo Stock Exchange during the period 1983-2010. This is demonstrated by a significant risk adjusted value premium by price-to-book and price-to-earnings. Compared to the MSCI Norway, a value based investment strategy gives a risk adjusted excess return, though not a significant one for price-to-book over the entire period. In addition to detecting a value premium this thesis discusses possible reasons for a value premium along three dimensions: financial risk, operational risk and behavioral finance factors. By combining various factors that target these types of risk, we find by regression analysis that the value premium in the price-to-earnings is made up of a contrarian effect, measured by a "long-short position" in low-high beta companies, and a positively dependent on the value premium in “price-to-book”. We find that the value premium in price-to-book is made up of a contrarian effect, as measured both by a "long-short position" in the low-high-beta companies and a contrarian effect where last year's losers will be the winner. In addition, it builds on a size effect, where the excess return for relatively small companies to large, coincides with the value premium. The equity ratio in price-to-book is also lower in the value portfolio than the growth portfolio. This makes the value premium positive dependent on the return of companies with low share of total equity, as we see the return on equity. In sum, we find that the value premium in price-to-book, can be explained by financial risk, operational risk and conduct financial factors such as size effect and a contrarian effect, while for the value premium in price-to-earnings we cannot demonstrate any associated operational risk or behavioral financial factors, but a mutual positive dependence between the value premium to the price-to-book and price-to-earnings.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectverdipremieno_NO
dc.subjectOslo Børsno_NO
dc.subjectP/Bno_NO
dc.subjectP/Eno_NO
dc.subjectadferdsfinansno_NO
dc.subjectoperasjonell risikono_NO
dc.subjectFinansiell risikono_NO
dc.subjectverdibasert investeringno_NO
dc.subjectmarkedseffisiensno_NO
dc.subjectfinanceno_NO
dc.subjectrisk analysisno_NO
dc.subjectOslo Stock Exchangeno_NO
dc.titleVerdipremie på Oslo Børs : en studie av Oslo Børs 1983-2010no_NO
dc.title.alternativeValue premium at the Oslo Stock Exchange : a study of the Oslo Stock Exchange 1983-2010no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO
dc.source.pagenumber74no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel