Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Lena Stenbeck
dc.date.accessioned2012-04-20T07:32:34Z
dc.date.available2012-04-20T07:32:34Z
dc.date.issued2012-04-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/187323
dc.description.abstractHusholdningene står for en betydelig andel av det totale energiforbruket i Norge. Forbruk av energi har i mange tilfeller negative følger for miljøet ved at det påvirker naturen gjennom økt CO2-utslipp. En reduksjon i husholdningers energiforbruk i den hensikt å redusere utslipp har derfor vært et av hovedmålene til miljøpolitikken i Norge. Ved bruk av ulike politiske virkemidler kan myndighetene redusere energiforbruket til husholdningene. I denne oppgaven blir det undersøkt om det finnes vinn-vinn effekter i husholdningers forbruk av ved, som følge av en foreslått avgiftsøkning på elektrisitet og fyringsolje. Vinn-vinn effekter oppstår når en avgiftsøkning på et gode, fører til positive ringvirkninger på forbruk av nære substitutter av det regulerte godet. Dette skal undersøkes ved hjelp av den betingede etterspørselsfunksjonen som verktøy til å dele opp kryssprismultiplikatoren for vedforbruket, med hensyn på elektrisitetsprisen og prisen på fyringsolje og parafin. Denne modellen blir videre operasjonalisert gjennom en økonometrisk multippel regresjonsanalyse. Datasettet som benyttes er tverrsnittdata fra perioden 1986 til 2004 samlet inn av Statistisk Sentralbyrå, og består av husholdningers forbruk av elektrisitet, fyringsolje og ved, samt respektive priser, utgifter, inntekt og relevante husholdningskarakteristika. Resultatene viser at det er en positiv substitusjonseffekt mellom elektrisitet og ved, og fyringsolje og ved, som betyr at husholdningene tilpasser de ulike energikildene for oppvarming av boligen. Resultatene viser også at substitusjonseffekten er høyere for elektrisitet og ved, enn den er for fyringsolje og ved. Det kan forklares ved at husholdninger som har anledning til å benytte seg av fyringsolje og ved, faktisk ikke benytter seg av denne muligheten. En forklaring på at substitusjonseffekten mellom elektrisitet og ved ikke er høyere, kan være at elektrisitet også blir brukt til andre formål enn kun oppvarming. Det betyr ikke at det ikke finnes husholdninger hvor elektrisitet og ved er perfekte substitutter, men de er for få til å gi noen utslag i denne undersøkelsen. Det finnes altså vinn-vinn effekter i forbruk av ved, som følge av økt avgift på elektrisitet og fyringsolje, men det er usikkert hvor stor den i realiteten er. Dette er resultater som samsvarer med resultatene som Halvorsen et al. (2010) fant i sin undersøkelse av husholdningers energiforbruk i årene 1993 til 1995. Det vil være interessant å undersøke hvorvidt det har skjedd endringer på dette området også i de senere år. I sammenheng med et økende fokus på et miljøvennlig forbruk blant norske husstander, kan det tenkes at det finnes sterkere vinn-vinn effekter fra 2005 og frem til i dag.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectenergiforbrukno_NO
dc.subjectelektrisitetno_NO
dc.subjectøkonomisk analyseno_NO
dc.subjecthusholdningerno_NO
dc.titleFinnes det vinn-vinn effekter i norske husholdningers energiforbruk?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO
dc.source.pagenumber67no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record