Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorReisæter Tveit, Synnøve
dc.date.accessioned2011-10-31T14:19:38Z
dc.date.available2011-10-31T14:19:38Z
dc.date.issued2011-10-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/187229
dc.description.abstractThis master thesis is based on the AT- ONE method, a new method of service design and service innovations. The method was developed through a research project with the Oslo School of Architecture (AHO) as the main initiator, where the goal was to encourage greater focus on service innovation among Norwegian service providers. The AT- ONE method is used to generate and develop ideas at the beginning of a service innovation process, and designed with the purpose of being easily understood and utilized by both a design agency and the service industry in general. The method has a systematic approach to innovation where one works through various workshops with a user-centered focus. To create a better understanding of the phenomenon of service design and the method AT-ONE, the following research question was developed: "Which conditions must be present for the AT-ONE method to be utilized and how does the AT- ONE strengthen the service design process?" A case study was conducted and data was collected through in depth interviews with seven respondents from five companies. Three of the informants had been involved in the AT-ONE project; the other two companies had conducted a service design process without the AT- ONE method. This case was included in the survey to provide a broader understanding of service design processes. The inquiry showed that there could be both competence and resource requirements associated with the method. The most prominent conditions, according to the informants in this study were associated with time spent and the company's understanding of the process itself. It was largely expressed by informants that the method could be seen as resource demanding, and an important prerequisite would be that the company has expertise in service design processes in order to implement the method with the most efficient use of resources possible. Furthermore, the case study shows that the AT- ONE method may contribute to a strengthening of the service design process in such a way that it systematically showed all the elements one must consider in such a process. One developed a broader view of innovation and generation of ideas and also increased competence in what one would investigate. The method could also be understood and used by companies without design expertise, which was important, as it was very helpful that the company was actively participating throughout the entire service design process. Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i AT- ONE metoden, en ny metode innen tjenestedesign og tjenesteinnovasjoner. Metoden ble utviklet gjennom et forskningsprosjekt med Arkitekthøgskolen i Oslo (AhO) i spissen Målet var å stimulere til økt fokus på tjenesteinnovasjon blant norske tjenestetilbydere. AT- ONE metoden benyttes for å generere og utvikle ideer i starten av en tjenesteinnovasjonsprosess. Metoden er laget med tanke på at både designbyrå og næringsliv skal kunne forstå og bruke metoden. Den har en systematisert tilnærming til innovasjon hvor en jobber seg gjennom ulike workshoper med et brukersentrert fokus. For å belyse fenomenet tjenestedesign og AT- ONE metoden ble følgende problemstilling utarbeidet; ”Hvilke forutsetninger må være til stede for at AT- ONE metoden skal kunne brukes og hvordan styrker AT- ONE tjenestedesignprosessen?” Det ble gjennomført en casestudie og data ble samlet inn i form av dybdeintervju, med totalt syv informanter fra fem bedrifter. Tre av informantene hadde vært delaktige i AT- ONE prosjektet, de to andre bedriftene hadde gjennomført en tjenestedesignprosess uten AT- ONE. Denne casen var med i undersøkelsen for å gi en bredere innsikt i tjenestedesignprosesser. Ut fra casestudien så en at det kan være både kompetansemessige og ressursmessige forutsetninger forbundet med metoden. De mest fremtredende forutsetningene i følge informantene i denne undersøkelsen var forbundet med tidsbruk og bedriftens innsikt i selve prosessen. Det kom i stor grad til uttrykk blant informantene at metoden vil kunne sees på som ressurskrevende. En viktig forutsetning ville være at bedriften har kompetanse på tjenestedesignprosesser for å kunne gjennomføre metoden med mest mulig effektiv ressursbruk. Videre kan det ut fra casestudien se ut som at AT- ONE metoden kan bidra til å styrke tjenestedesignprosessen ved at den systematisk viste alle momentene en må vurdere ved en slik prosess. En fikk dermed et bredere syn på innovasjon og idégenerering, samt økt kompetanse på både bruker og tjeneste. Metoden kunne også forstås og brukes av bedrifter uten designfaglig kompetanse, dette var viktig da det var svært nyttig at bedriften var aktivt deltakende gjennom hele tjenestedesignprosessen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecttjenesetinnovasjonno_NO
dc.subjectdesignno_NO
dc.subjectbedrifterno_NO
dc.titleTjenesteinnovasjon i et designperspektiv : en casestudie av AT- ONE metodenno_NO
dc.title.alternativeService Innovation in a Design Perspective : a case study of the AT- ONE methodno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel