Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen, Anne Tiril Myhre
dc.date.accessioned2011-10-03T12:48:17Z
dc.date.available2011-10-03T12:48:17Z
dc.date.issued2011-10-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/187089
dc.descriptionSpermier er, med sin enorme variasjon i størrelse og form både innen og mellom arter, blant de mest variable cellene i dyreriket. I løpet av de siste tiårene har det blitt publisert mange arbeider som dokumenterer interspesifikk variasjon i spermiekomponenter hos ulike arter, også blant fugler, men kunnskapen vår om intraspesifikk spermievariasjon er fortsatt overraskende liten. I denne masteroppgaven har jeg derfor sett nærmere på graden av intraspesifikk variasjon i spermielengde (både mellom hanner og innen enkeltindivider) hos svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca). Jeg har forsøkt å gjenta en nylig publisert artikkel skrevet av Calhim et al. (2009), der forfatterne påviste en signifikant negativ sammenheng mellom gjennomsnittlig spermielengde og to ulike sekundære kjønnskarakterer hos denne arten. Videre har jeg undersøkt om gjennomsnittlig spermielengde og variasjon hos enkelthanner endrer seg i løpet av fluesnapperens hekkesesong. Resultatene mine i denne oppgaven påviste en betydelig variasjon i gjennomsnittlig spermielengde både mellom og innen hanner hos svarthvit fluesnapper, hvilket er logisk med tanke på at graden av spermiekonkurranse hos denne arten er lav. I motsetning til Calhim et al. (2009) fant jeg ingen bevis for en signifikant negativ sammenheng mellom gjennomsnittlig spermielengde og de to ulike sekundære kjønnskarakterene som ble vurdert. Mine resultater sto derfor i kontrast til resultatene fra Calhim et al. (2009), men stemte godt overens med alle øvrige arbeider på spurvefugler og også med gjeldende teori på dette feltet. Siden hunnene hos svarthvit fluesnapper ser ut til å foretrekke svarte og tidlig ankommende hanner hovedsakelig på grunn av foreldreomsorg og gode territorier, og ikke på grunn av indirekte fordeler, konkluderer jeg med at pre-kopulativ seksuell seleksjon på spermielengde hos denne arten virker lite sannsynlig. Da antallet individer som kunne inkluderes i testene vedrørende endring i gjennomsnittlig spermielengde og innenhannsvariasjon i denne oppgaven var veldig lavt, fant jeg det noe vanskelig å diskutere disse resultatene. Jeg anbefaler derfor at flere studier med større datasett bør gjennomføres før generelle konklusjoner vedrørende endringer i gjennomsnittlig spermielengde og innenhannsvariasjon kan presenteres. Videre kan også nye studier som fokuserer på spermienes normalfordeling og skjevhetsverdier være til nytte for å hjelpe oss til å forstå enda mer angående intraspesifikk variasjon i spermielengde både hos svarthvit fluesnapper og hos andre spurvefugler.en_US
dc.description.abstractSpermatozoa are amongst the most variable of all animal cells, varying enormously in size and shape both between and within different species. While interspecific variation in sperm traits over the last decades has been well documented for several taxa, including birds, surprisingly little is known about intraspecific variation in avian sperm traits. In this thesis I aimed to study and quantify the level of intraspecific variation (both between and within males) in sperm length in the pied flycatcher (Ficedula hypoleuca), a migratory passerine. I attempted to repeat the study of Calhim et al. (2009), who argued that their findings of significant negative associations between mean total sperm length and two secondary sexually selected traits in the pied flycatcher indicated that pre-copulatory sexual selection seems to be operational in this species, favouring longer sperm cells. I also investigated whether intra-male sperm length and its variation changes over a breeding season. Substantial variation in mean total sperm length was found both between and within males in this study, which was consistent with the fact that the level of sperm competition in the pied flycatcher is low. My results gave no evidence for any significant associations between gametic morphology and two secondary sexually selected traits in this species, and were thus in contrast with the findings of Calhim et al. (2009), but in accordance with all previous studies on passerines as well as with sexual selection theory. As blacker and earlier arriving males seem to be chosen by females in order to obtain direct benefits from parental care and good territories rather than indirect genetic benefits, I conclude that pre-copulatory sexual selection on sperm quality traits seems unlikely in the pied flycatcher. As the sample sizes in my analyses regarding change in mean total sperm length and intra-male variation over a breeding season were very small, I found it somewhat difficult to discuss these results, since it is unclear whether my findings are valid at the population level. Future studies investigating larger datasets are therefore required in order to clarify whether or not mean total sperm length and intra-male variation changes in any specific direction over the pied flycatcher breeding season. Additional studies concerning distribution and skewness values in avian sperm samples might also help us understand more about intraspecific sperm length variation in this and other species.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.subjectPied flycatcheren_US
dc.subjectIntraspecific variation in sperm lengthen_US
dc.titleIntraspecific sperm length variation and two secondary sexual characters in the pied flycatcher (Ficedula hypoleuca)en_US
dc.title.alternativeIntraspesifikk variasjon i spermielengde og to sekundære kjønnskarakterer hos svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ecology: 488en_US
dc.source.pagenumber30en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record