Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLiseth, Ingrid
dc.date.accessioned2014-02-13T12:16:05Z
dc.date.available2014-02-13T12:16:05Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2014-02-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/187073
dc.descriptionMasteroppgave i naturforvaltning. Juridisk vinklet oppgave om muligheter for bevaring av biologisk mangfold gjennom ulike vernekategorier i naturmangfoldloven. Eksempler fra praktisk oppfølging av lovverket.no_NO
dc.description.abstractI den senere tid er det satt økt fokus på og vokst frem en bredere forståelse for at samspillet i naturen er svært komplisert. Økosystemtilnærmingen er kommet på banen. Erkjennelse av at det er viktig å ta vare på det biologiske mangfoldet er blitt sterkere, selv om man på ingen måte kjenner hvilken rolle eller hvor stor betydnig hver av komponentene i samspillet har. Den største trusselen mot mangfoldet av arter er oppstykking og ødeleggelse av habitatene artene lever i. Slike forstyrrende inngrep i habitatene er først og fremst et resultat av menneskelig påvirkninger. Det dreier seg særlig om endringer i arealbruk. Det pågår jevnlig en debatt om hvilke metoder som er mest effektive i kampen om å bevare det biologiske mangfoldet. I den sammenheng er det spesielt viktig å huske at forskjellige arter har ulike krav til livsbetingelser. Derfor er det alltid viktig å ha god faglig kunnskap om den arten man vil bevare. Denne studien tar blant annet for seg begrepet økologiske funksjonsområder, og om de formene for vern av disse som det finnes hjemler for i naturmangfoldloven er effektive for bevaring av biologisk mangfold. Dette er gjort gjennom litteraturstudier og intervjuer av personer som forvalter lovverket. Studien konkluderer med at flere typer av vern kan være effektive for bevaring av biologisk mangfold, men at i hvilken grad de er effektive, avhenger av mange forhold, blant annet hvilke arter vi har med å gjøre, og også av de økonomiske betingelsene rundt vernet, som i mange tilfeller kan virke som en begrensende faktor for effektiviteten. ABSTRACT Lately, there has been an increased focus on and has built up a better understanding of the complexity of nature interactions. An ecosystem approach is widely being used. The acknowledgement of the importance of preserving biological diversity has become stronger, despite the fact that one by no means knows the full extent of the role each component plays in this. The major threat to biological diversity is habitat fragmentation and destruction. Such negative impacts on habitat are first and foremost a result of human activity, alterations of the use of landscape in particular. There is an ongoing debate regarding which types of protection are most effective towards the conservation of biological diversity. In this regard, it is of great importance remembering that species have different living requirements. Therefore, an extensive knowledge about the species in question is vital. Among other things, this study investigates the term ecological functional areas, and to which extent the types of legal protection of these based in the Norwegian Nature Diversity Act are effective towards the protection of biological diversity. The means of the study have been literature reviews and interviewing representatives of environmental management units. The study concludes that different types of legal protection may be effective towards the conservation of biological diversity. To which extent they are effective depends, however, on several conditions; among these are which species is in question, and also the economical frame work, which in many cases may act as a limitative factor.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectBiologisk mangfoldno_NO
dc.subjectNaturmangfoldlovenno_NO
dc.subjectArtsvernno_NO
dc.subjectOmrådevernno_NO
dc.subjectLandskapsvernno_NO
dc.subjectUtvalgte naturtypeno_NO
dc.subjectPrioritert artno_NO
dc.subjectØkologisk funksjonsområdeno_NO
dc.titleEr det størrelsen det kommer an på? : en studie om vern av økologiske funksjonsområder som verktøy for bevaring av biologisk mangfoldno_NO
dc.title.alternativeDepending on size? : a study about the protection of ecological functional areas as a tool in conservation of biological diversityno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ecology: 488no_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ecology: 488no_NO
dc.source.pagenumber33no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel