Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEikrem, Anne Marte Sæther
dc.date.accessioned2013-08-19T08:47:21Z
dc.date.available2013-08-19T08:47:21Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-08-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/187047
dc.description.abstractAbstract: Tourism is often seen as an industry with the ability to facilitate development. In the Nordic countries, interest has been pointed towards its ability to maintain viability in rural areas in an era of decline in primary industries. Since nature is one of the most distinct attractions of Norway, as well as the main attraction of most rural areas, nature-based tourism is particularly interesting in this context. As a contribution to the lacking research on the supply-side of nature-based tourism, this article seeks to contribute to the understanding of the role of nature-based tourism as a tool for rural development. The main purpose was to map the direct local value creation through tracking of income and profit leakages. Additionally, an attempt of explaining the found difference was performed through analyses of certain aspects of the businesses. The average Norwegian nature-based tourism operator was found to give a local value creation of 39% of their turnover. The large variation (SD = 44%) was found to be affected more by the overall economic performance of the businesses than by the amount of direct leakages, since direct leakages were overall quite low both when it came to investors and to employees. Maintaining year-round activity and improving product quality was found to be important ways of achieving more robust businesses. Results also indicate that well-organized systems for cooperation and marketing can improve the overall performance of the industry. Samandrag: Turisme vert ofte sett på som ei næring som kan bidra til utvikling. I dei nordiske landa har ein særleg fokusert på at turismen kan skape nye arbeidsplassar i rurale strøk der tilbakegangen i primærnæringane har gitt vanskelege økonomiske forhold. Naturbasert reiseliv har ei særstilling i så måte. Både på grunn av at naturen er blant dei største attraksjonane Noreg har å by på, men også sidan det særleg er dei rurale strøka som har attraktiv natur. Målet med denne artikkelen er å bidra til forståing av tilbodssida av det naturbaserte reiselivet ved å undersøke korleis næringa bidreg til utvikling i rurale strøk. Først og fremst ligg fokuset på å kartlegge lokal verdiskaping gjennom å spore lekkasjar, men det er også gjort eit forsøk på å forklare den variasjonen som blei funne. I gjennomsnitt hadde bedriftene ei lokal verdiskaping på 39% av omsettinga, men variasjonen var stor (SD = 44%). Lekkasjar såg ikkje ut til å ha spesielt stor betyding, verken når det gjaldt investorar eller tilsette, så variasjonen var i hovudsak eit resultat av varierande lønsemd. Resultata indikerer at auka kvalitet på produkta og auka grad av heilårsdrift er viktige moment for å forbetre verdiskapinga, samt at eit forbetra samarbeids- og marknadsføringssystem kan ha god effekt på næringa sett under eitt.no_NO
dc.language.isoengno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectNature-based tourismno_NO
dc.subjectvalue creationno_NO
dc.subjectRural developmentno_NO
dc.subjectNaturbasert reiselivno_NO
dc.subjectVerdiskapingno_NO
dc.subjectBygdeutviklingno_NO
dc.titleNature-based tourism as a tool for rural development in Norwayno_NO
dc.title.alternativeNaturbasert reiseliv som verkemiddel for bygdeutvikling i Noregno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Spatial, territorial planning: 238no_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Management of natural resources: 914no_NO
dc.source.pagenumber59no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel