Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAulie, Anne
dc.date.accessioned2013-08-08T10:27:27Z
dc.date.available2013-08-08T10:27:27Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-08-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/187031
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg vekst og utvikling hos kulturforyngelse av gran (Picea abies) og furu (Pinus sylvestris) etter selektive hogster. Datamaterialet stammer fra tre forsøksfelter i Hedmark fylke, to grandominerte og ett furudominert. Plantene ble fulgt opp over åtte år fra utplanting. Tre forskjellige hogstalternativer ble undersøkt, lukkede hogster med to ulike intensiteter (40 eller 60 % volumuttak), og gruppehogster med areal 500 m2. Lys- og konkurranseforholdene i de lukkede hogstene ble undersøkt ved hjelp av hemisfærefotografier og enkle konkurranseindekser. Plantenes vitalitet ble bedømt på flere måter, gjennom tilvekst og morfologiske trekk som relativ toppskuddlengde, apikal dominans, og en telling av årsskudd. Gjennom hele perioden hadde furu større mortalitet enn gran, etter åtte år hadde totalt 61 % av furuplantene og 12 % av granplantene dødd. Nesten samtlige levende furuplanter på de grandominerte forsøksfeltene hadde blitt beitet. Trolig kan mortaliteten hos furu knyttes til beitetrykket. De to lukkede hogstalternativene ga ikke vesentlig forskjellige lys- eller konkurranseforhold, og foryngelsens overlevelse, tilvekst og vitalitet var heller ikke forskjellig i de to alternativene. De fleste plantene i de lukkede hogstene var undertrykte, mens foryngelsen i gruppehogstene hadde vesentlig større tilvekst og var mer vital. Lystilgangen hadde sterkt signifikant innvirkning på plantenes høyde og rothalsdiameter, med korrelasjon i størrelsesordenen 10-30 %. Konkurranseindeksene hadde dårligere forklaringsevne for variasjonen i høyde og rothalsdiameter. På det forsøksfeltet hvor det var mulig å sammenligne gran og furu (det furudominerte forsøksfeltet) hadde artene ikke ulik høyde etter åtte år, men gran hadde større rothalsdiameter enn furu. The aim of this master’s thesis was to describe growth and development of planted regeneration of Norway spruce (Picea abies) and Scots pine (Pinus sylvestris) after selective cuttings. The study was performed at three study sites in Hedmark County, two of the sites were spruce dominated and the third site was pine dominated. The plants were followed over eight years after planting. Three different harvesting alternatives was examined, group harvesting (500 m2), and single tree selection harvesting of two different intensities (40 % or 60 % of standing volume removed). Light- and competition regime was examined by hemispherical photography and simple competition indices. The plants’ vitality was assessed by means of growth and morphological features such as relative leader length, apical dominance ratio, and a counting of branches. Pine had significantly greater mortality than spruce. Eight years after planting, 61 % of the pine plants and 12 % of the spruce plants had died. Almost all the living pine plants on the spruce dominated sites had been damaged by browsing, and the high mortality rate of pine is probably a consequence of browsing. The two different harvesting intensities in the single tree selection alternatives did not lead to significantly different light- or competition regime. The two alternatives did not seem to have different effects on the regeneration, in terms of survival, growth or vitality. Most of the plants in the single tree selection alternatives were suppressed, while the plants in the group harvesting alternatives were more vital and had higher growth rates. Light regime had a significant effect on height and root collar diameter of the plants, the correlation coefficients were in the magnitude of 10-30 %.Competition indices were not as good predictor variables as light regime. On the pine dominated research site (the only site where comparison of pine and spruce was possible) pine and spruce regeneration did not have significantly different height, but spruce did have significantly greater root collar diameter than pine.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectforyngelseno_NO
dc.subjectselektive hogsterno_NO
dc.subjectregenerationno_NO
dc.subjectselective cuttingno_NO
dc.titleVekst og utvikling hos foryngelse etter selektive hogsterno_NO
dc.title.alternativeGrowth and development of regeneration after selective cuttingsno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Forestry: 915no_NO
dc.source.pagenumber45no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel