Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKristiansen, Amund H
dc.date.accessioned2013-10-22T12:20:00Z
dc.date.available2013-10-22T12:20:00Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-10-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186993
dc.description.abstractSammendrag Elveeierne er som tilbydere og tilretteleggere, er en viktig del av laksefisketurismen i Norge. De siste årene har dårligere fangster ført til strengere fiskeregler og kortere sesong i flere norske elver. Dette kan medføre inntektstap og endringer for elveeiere. Studien tar utgangspunkt i elveeierne i Orkla og Verdalselva ved Trondheimsfjorden. De har hatt ulik utvikling de siste årene. Orkla har hatt jevne fangster, mens nedkortet sesong har redusert fangstene i Verdalselva. Studien er kvantitativ og tar utgangspunkt i en spørreundersøkelse blant elveeierne. Det er også brukt data fra en spørreundersøkelse i 2008 for sammenligning. Formålet var å se på egenskaper ved elveeierne og eiendommen, målsetninger, inntekter og variasjon i faktorer som får elveeierne til å satse på laksefisketurisme. Analysene ble gjort i SPSS, med T-tester og regresjon. Funn viste nedgang i inntekter fra laksefiske, og flere forskjeller i utnyttelsen av fiskeretten mellom elvene og elveeierne. Studien diskuterer blant annet nedgang i inntekter, påvirkning av kortere fiskesesong og elveeiernes framtidssyn for satsning på laksefiske. Studien viser en nedgang i inntekter fra laksefisket i Verdalselva. Den viser også at elveeierne generelt heller vil prioritere å satse på næring utenfor eiendommen, enn laksefiske, for å sikre husholdningens inntekter i nærmeste framtid. Abstract Landowners as supplyers and organizers, are importer for the salmon angling tourism in Norway. In the recent years lower catching has led to stronger regulations and shorter seasons in several norwegian rivers. This can bring to losses in income and changes for the landowners. The study focuses on landowners in Orkla and Verdal in the Trondheimsfjord- region that have seen different development the recent years. Catching in Orkla has been stable, compared to shorter season and lower catching in Verdal. It’s a quantitative study using a questionnaire among landowners. Data from a similar questionnaire in 2008 has also been used for comparison. The purpose was to look at characteristics about the landowners and their properties, goals, income and variation in factors that make landowners using angling tourism as a strategy to secure the households income. Analyses for this study used t-tests and regression in SPSS. Findings showed a decrease in income from salmon angling, and several differences in the use of the fishing rights between both rivers and landowners. The study discusses the decrease from income, influence of a shorter season and the landowner’s vision for the future of salmon angling tourism. The study shows a decrease in income for the Verdal river. It also shows that landowners choose to put more faith in business outside the property, rather than salmon angling, to secure their future income for the household.no_NO
dc.description.sponsorshipSalmochangeno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectLaksefisketurismeno_NO
dc.subjectEgenskaper ved elveeierneno_NO
dc.titleElveeiernes forhold til et laksefiske i endring : målsetninger, inntekter og interesse for satsning på laksefisketurismeno_NO
dc.title.alternativeLandowners adaption to a change in salmon angling : goals, income and focus on salmon angling tourismno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Other fisheries disciplines: 929no_NO
dc.source.pagenumber49no_NO
dc.relation.projectSalmonchangeno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel