Show simple item record

dc.contributor.authorGrubben, Ida
dc.date.accessioned2013-08-28T10:55:52Z
dc.date.available2013-08-28T10:55:52Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-08-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186989
dc.description.abstractI Regjeringens reiselivsstrategi (Nærings- og Handelsdepartementet 2012) blir naturen sett på som et av Norges største trekkplastre og en hovedgrunn til at mange turister velger Norge som destinasjon. Som en del av prosjektet ”Naturbaserte reiselivsbedrifter – bedrifter, kompetanse og rekruttering”, er denne artikkelens intensjon å øke kunnskapen om tilbudssiden av den naturbaserte reiselivsnæringen i Norge. En klassifisering av naturbaserte reiselivsbedrifter har blitt foretatt ved faktor- og klyngeanalyser basert på bedriftenes målsettinger, videre har det blitt gjort sammenligninger mellom disse gruppene når det gjelder bedriftskarakteristika og suksessfaktorer og flaskehalser. Suksessfaktorene og flaskehalsene har også blitt studert på et generelt nivå. Funnene er basert på en online spørreundersøkelse sendt ut til et gyldig bedriftsutvalg på 1769 bedrifter hvorav 616 responderte. Tre grupper av naturbaserte reiselivsentreprenører ble identifisert: bærekraft- og livsstilorienterte entreprenører, flermålsorienterte entreprenører og passivt-orienterte entreprenører. De tre gruppene har forskjellige bedriftskarakteristika, og de rangerte betydningen av de ulike suksessfaktorene og flaskehalsene forskjellig. Totalt sett var det suksessfaktoren ”Erfaring” og flaskehalsen ”Eksterne restriksjoner” som ble tillagt størst betydning blant bedriftene. Flest interne suksessfaktorer og eksterne flaskehalser ble gitt størst betydning for bedriftenes måloppnåelse, noe som indikerer at de ønsker å gi seg selv og de ansatte æren hvis bedriften opplever suksess. Hvis bedriften skulle oppleve motgang, vil skylden bli lagt til noe som ligger utenfor deres kontroll. Denne nye kunnskapen om tilbudssiden kan forhåpentligvis være til hjelp for både nye og etablerte bedrifter i den naturbaserte reiselivsnæringen. In the national tourism strategy (Nærings- og Handelsdepartementet 2012) by the Norwegian government nature is seen as one of Norway´s most important tourism attractions. As a part of the Norwegian project ”Nature-based tourism businesses – businesses, competence and recruitment”, this paper attempts to increase the knowledge about the supply-side of nature-based tourism in Norway. A classification of nature-based tourism businesses has been performed by factor analysis and cluster analysis based on their business objectives. A comparison between these groups has been conducted based on business characteristics and success factors and constraints. The success factors and constraints have further been investigated on a general level. The findings are based on an online questionnaire sent out to a valid sample of 1769 businesses whereby 616 responded. Three groups of nature-based tourism entrepreneurs were identified; sustainable and lifestyle-oriented entrepreneurs, multi-objective oriented entrepreneurs and passive-oriented entrepreneurs. These three groups are characterized by different business characteristics and they ranked the importance of success factors and constraints differently. Overall, the success factor “experience” and the constraint “external restrictions” were considered most important among the nature-based tourism businesses. Most internal success factors and external constraints was given the greatest importance in terms of reaching their goals, this indicates that they want to give themselves and their employees credit when experiencing success and blame something that are out of their control if they were to experience a hard time. This new knowledge regarding the supply-side of the industry can hopefully be of relevance to both new and established businesses within the nature-based tourism industry.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectsuksessfaktorerno_NO
dc.subjectsuccess factorsno_NO
dc.subjectflaskehalserno_NO
dc.subjectconstraintsno_NO
dc.subjectnaturbasert reiselivno_NO
dc.subjectnature-based tourismno_NO
dc.subjectentreprenørerno_NO
dc.subjectentrepreneursno_NO
dc.titleNaturbaserte reiselivsentreprenører i Norge : bedriftenes målsettinger, kjennetegn og opplevde suksessfaktorer og flaskehalserno_NO
dc.title.alternativeNature-based tourism entrepreneurs in Norway : business objectives, business characteristics and experienced success factors and constraintsno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Management of natural resources: 914no_NO
dc.source.pagenumber62no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record