Show simple item record

dc.contributor.authorAndresen, Peter
dc.date.accessioned2013-03-26T16:48:22Z
dc.date.available2013-03-26T16:48:22Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2013-03-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186967
dc.description.abstractNorge kommer i de kommende år til at se en lang række kraftlinjeudbygninger, hvilket vil påvirke en række samfundsaktører. Blandt andet vil rekreative interesser bliver berørt. Denne masteropgave ser på hvordan rekreation i naturområder påvirkes af kraftlinjer. Opgaven tager udgangspunkt i et konkret caseområde på den nordlige del af den kommende kraftlinje mellem Ørskog i Møre og Romsdal og Fardal i Sogn og Fjordane. Det er et område med et veludviklet rejseliv og hvor projektets konsekvensudredning vurderede at en kraftlinje ville få stor negativ indvirkning på rejselivet. Fokus for opgaven er hvordan naturbaserede rejselivsbedrifter ser på kraftlinjen og de påvirkninger den kan medføre. Problemstillingen for opgaven er: Hvordan ser kommercielle rejselivsaktører i områderne omkring Geiranger- og Hjørundfjorden på de mulige påvirkninger af den vedtagne kraftlinje mellem Ørskog og Fardal? Foruden kraftlinjens påvirkninger, undersøges også holdningen til de forskellige tracévalg samt bedrifternes opfattelse af de turistlandskab de opererer i. Opgaven er gennemført som et kvalitativ studie af rejselivsbedrifter, hvor ialt 15 informanter deltog i interviews. Interviewene blev udført i sensommeren 2012. Opgavens resultater viser, at informanterne ikke troede at kraftlinjen ville betyde nogen nævneværdig påvirkning af hverken rejselivet eller informanternes bedrifter. Det var en udbredt accept at kraftlinjen, for at udbedre regionens problemer med strømforsyningen. Samtidig var der to informanter der udtrykte bekymring for rejselivet i Hjørundfjorden. De fleste informanter foretrak den koncessionsgivne tracé i Hjørundfjorden, frem for tracéen der gik forbi Hellesylt og UNESCO-området som Geirangerfjorden er en del af. Selv bedrifter med tilknytning til Hjørundfjorden foretrak den tracé, trods det at de ville få linjen tættere på. I forhold til løsningen med et havkabel, mente nogle informanter at det var en bedre løsning rent visuelt, mens andre mente at det var bedre at genbruge tracéen fra den eksisterende linje. Det turistlandskab informanterne så, var et urørt landskab, men med en vis menneskelig påvirkning. Kombinationen af kultur og natur var landskabets største fortrin i rejselivssammenhæng. Samtidig gav de udtryk for at der var en bestemt grænse mellem de to, som ikke kunne overskrides uden at påvirke rejselivet negativt. Abstract In the coming years Norway faces a wide range of power transmission line extensions, which will affect a number of community stakeholders. Among others, recreational interests will be affected. This masters‘ thesis takes a closer look at how recreation in natural areas is affected by power transmission lines. The thesis is based on a specific case area around the northern part of the future power line between Ørskog and Fardal in western Norway. The area has a well-developed tourism industry and the project impact calculation estimated that a power line would have a major negative impact on the tourism in this area. The major research question that is sought in this masters‘ thesis is: How do the commercial tourism businesses in the areas around Geiranger and Hjørundfjorden perceive the potential impact from the power line between Ørskog and Fardal? In addition to the impacts of the power line, the thesis will also look at the attitudes towards the different trench choices and the perception of the businesses of the tourist landscape they operate in. The thesis is conducted as a qualitative study of tourism business, with a total of 15 informants participating in the interviews. The interviews were conducted late in the summer of 2012. The results shows that most informants did not believe that the power line would have any significant impact on either tourism in the area or their own businesses. It was widely accepted that the power line was going to be built, since it will overcome problems with the electricity supply for the region. That being said, there were two informants who expressed concerns about the tourism in Hjørundfjorden. Still most informants preferred that the concession were given to the trench in Hjørundfjorden, rather than the trench that passed by Hellesylt and Geirangerfjorden, which is a part of the UNESCO area. Even businesses related to Hjørundfjorden preferred that trench, despite the fact that the line would be located closer to them. Regarding the alternative with a submarine power cable, some informants believed that it would be a better solution due to its lower visibility, while others felt that it would be better to reuse the trench from the existing power line. The informants described the tourist landscape as an untouched landscape, but with a degree of human influence. The combination of culture and nature was the biggest advantage of the landscape in a tourism context. At the same time, the informants made it clear that there was a certain limit of changes between the two that could not be exceeded without affecting the tourism negatively.no_NO
dc.language.isodanno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectrejselivno_NO
dc.subjectrekreationno_NO
dc.subjectKraftlinjerno_NO
dc.subjectturistlandskabno_NO
dc.subjectlandskabsoplevelseno_NO
dc.subjectLACno_NO
dc.subjectNIMBYno_NO
dc.subjectGeirangerfjordenno_NO
dc.subjectHjørundfjordenno_NO
dc.titleKraftlinjen Ørskog-Fardals påvirkning på rejselivetno_NO
dc.title.alternativeThe effects from the power transmission line Ørskog- Fardal on tourismno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Electrotechnical disciplines: 540::Electrical power engineering: 542no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Spatial, territorial planning: 238no_NO
dc.source.pagenumber129no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record