Show simple item record

dc.contributor.authorLium, Sigrid Elise
dc.date.accessioned2013-08-07T11:09:56Z
dc.date.available2013-08-07T11:09:56Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-08-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186955
dc.description.abstractThe ecosystem changes caused by livestock grazing are considered to be among the main reasons for the severe and steady decline observed in the abundance of many grassland birds worldwide. Several studies have shown negative effects of livestock grazing on bird abundance as grazing intensity increases, while other studies have shown positive effects at low grazing levels compared to no grazing at all. Factors that are initially positive may be reversed over time, emphasizing the need to investigate both the short and long term effects of sheep grazing. In a short term (four years), full scale study in Norway Loe et al. (2007) found positive effects on bird abundance at high sheep density grazing levels. In the present study I repeated the same field study after ten years of grazing to test the two competing hypotheses:  H1) a positive long term effect of high level of sheep grazing on the abundance of birds (predicting the same pattern as found in 2005)  H2) a reversal of the positive short-term effect due to overgrazing, predicting a decreased abundance of birds at high sheep density, but an increase at low sheep density Distance sampling was used as data collecting method and the data were divided into four groups; all birds, insect eaters, meadow pipit and willow grouse. The bird density in each treatment group (“high”, “low” and “no sheep”) was estimated with the Distance 6.0 version 2, software. Linear mixed models fitted by restricted maximum likelihood (REML) using nlme in R 2.15.2 were used to evaluate differences on bird densities among treatments and years. Conditional F and T-tests were used to evaluate differences between treatment levels. The data from 2011 were first analyzed separately on R 2.16.2 before the two years were analyzed together. The results from my study indicate that low sheep grazing levels may be beneficial for birds in the long term. Although initially beneficial to alpine birds the highest sheep grazing levels in this experiment may not be sustainable on a time scale of decades. Since the results are statistically inconclusive, I cannot reject or confirm either hypothesis H1 or H2. The differences indicated between the studies in 2005 and 2011 shows the importance of long term studies, and the importance of not only studying grazing effects versus no grazing, but also the effect of different grazing levels against each other. Endringer i økosystemer som følge av beitende husdyr anses å være blant de viktigste årsakene til nedgangen i mange fuglebestander, som er observert i beiteområder over hele verden. Flere studier har vist at beiting har negativ innvirkning på tettheten av enkelte fuglearter ved økende beiteintensitet. Andre studier har vist positive effekter på fuglebestander ved lav beiteintensitet sammenlignet med ingen beiting overhode. Det som i utgangspunktet er positive effekter av beiting, kan over tid endres til negative effekter, derfor er det viktig å undersøke både kort- og langsiktige effekter av beiting. Loe et al. (2007) gjennomførte i 2005 en fullskala studie i et norsk fjellbeiteområde med sau, der de på kort sikt (fire år) fant positive effekter på fuglebestanden ved høy beiteintensitet. I forbindelse med mitt mastergradsstudium har jeg gjentatt den samme feltstudien etter ti år med beiting av sau for å teste de to konkurrerende hypotesene: • H1) en langsiktig positiv effekt på forekomsten av fugl som resultat av høyt beitepress fra sau (det vil si samme mønster som i 2005) • H2) en reversering av den positive kortsiktige effekten sett i 2005 på grunn av overbeiting. Forekomsten av fugl i områder med høyt beitepress fra sau har gått ned, mens fugletettheten har gått opp i områder med lavere beitepress. Linjetaksering ble brukt som datainnsamlingsmetode. Dataene ble delt inn i fire grupper; alle fugler, insektetere, heipiplerke og lirype. Fugletettheten for hvert behandlingsnivå ("høyt sauetetthet", "lav sauetetthet" og "ingen sau") ble beregnet med programvaren Distance 6.0 versjon 2. Til å beregne forskjeller i fugletettheter mellom hegn med ulik beiteintensitet og mellom de to ulike årene benyttet jeg lineære mixed modeller tilpasset med restricted maximum likelihood” (REML) ved bruk av nlme i R 2.15.2. Conditional F og T-tester ble brukt til å evaluere forskjeller mellom de ulike behandlingsnivåene. Dataene fra 2011 ble først analysert separat i R 2.16.2, før data fra de to årene ble analysert sammen. Mine resultater tyder på at lav beiteintensitet med sau kan være gunstig for forekomsten av fugl i et langtidsperspektiv. Selv om høy beitetetthet av sau var gunstig for alpine fugler etter få års beiting, viser tendensene i mine resultater at dette ikke holder seg over tid. Da mine resultater er statistisk usikre kan jeg hverken avvise eller bekrefter hypotese H1 eller H2. Forskjellene sett i materialet mellom studiene i 2005 og 2011 viser viktigheten av langsiktige studier, der man ikke bare sammenligner effekter av beiting mot ingen beiting, men også sammenligner effekten av ulike beiteintensitets- nivåer mot hverandre.no_NO
dc.language.isoengno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectsheepno_NO
dc.subjectbirdsno_NO
dc.subjectecologyno_NO
dc.subjectgrazingeffectsno_NO
dc.titleLong term effects of sheep grazing on Alpine avifaunano_NO
dc.title.alternativeLangtidseffekter av sauebeiting på den alpine fuglefaunaenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400no_NO
dc.source.pagenumber28no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record