Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSørensen, Anne
dc.date.accessioned2012-08-06T10:28:37Z
dc.date.available2012-08-06T10:28:37Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2012-08-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186849
dc.description.abstractSammendrag Kolonien av mellomskarv (Phalacrocorax carbo sinensis) i Øra naturreservat, Fredrikstad, har vært nøye fulgt siden den etablerte seg med 15 par i 1997. Kolonien har siden da hatt en voldsom populasjonsvekst før veksten flatet ut i 2004. De påfølgende årene har Øra naturreservat hatt en populasjon med en variasjon fra rundt 820 – 1090 hekkende par i året. Mellomskarven er en fiskespisende predator og kan derfor påvirke fiskesamfunn i områder hvor den hekker. For å påvise i hvilken grad, må man vite mer om hvilke arter skarven spiser og i hvilke mengder. Dette ble undersøkt i juni og juli 2011 ved å identifisere 6612 otolitter (øresteiner) fra 211 gulpeboller fra skarven i Øra naturreservat. Lengde og bredde på otolittene fra byttefisk ble målt, og brukt til å estimere lengde og vekt på fisk som var spist. Mellomskarvens diett var variert, og minst 30 fiskearter var representert. Størstedelen av dietten i 2011 bestod av fisk fra leppefiskfamilien (Labridae), og torskefamilien (Gadidae). I en lignende undersøkelse fra 2002 utgjorde leppefiskfamilien en betydelig større andel enn torskefamilien. En sammenligning mellom 2002 og 2011 viser videre at 25 arter var felles, men at andelen av de forskjellige artene varierte mellom årene. Andelen av grønngylt (Ctenolabrus reupestris) var større i 2002 enn i 2011 (35 % mot 4.2 % i 2011), mens andelen av torsk (Gadhus morhua) var større i 2011 ( 8 % mot 4 % i 2002). Dette kan ha en sammenheng med tilbudet av de aktuelle artene siden mellomskarven er en generalist. Basert på antatt daglig fôrbehov konsumerte mellomskarven i Ørakolonien 205-293 tonn fisk i løpet av sesongen 2011, og torsk hadde størst betydning med 43-61 tonn. Vekt av ål (Anguilla anguilla) i dietten var større i 2011 enn i 2002 selv om antallet var mindre. Det er vanskelig å si noe om mellomskarvens predasjon av fisk har betydning for fisket i denne delen av Oslofjorden, men for en større forståelse og en best mulig forvaltning, bør økosystemet i Øra naturreservat nøye overvåkes, og flere undersøkelser bør gjøres, både på skarvens diett og fiskesamfunnet i området rundt. Summary The colony of great cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) in Øra Nature Reserve, Fredrikstad, has been followed closely since 15 pairs established there in 1997. The colony has since then, increased dramatically until the growth levelled off in 2004. Over the subsequent years, the population varied annually between 820 and 1090 breeding pairs. The great cormorant is a fish-eating predator, and may therefore affect the fish communities in their feeding area. In this connection, it is necessary to study the diet composition of the cormorants, and evaluate the total fish consumption of the colony. This was done in June and July 2011 by identifying 6612 otoliths (ear stones) from 211 pellets from cormorants in the Øra Nature Reserve. Length and width of the otoliths found in the pellets was measured, and used to estimate the length and weight of the preyed fish, as well as identify the species. The diet of the great cormorants was diverse, with at least 30 fish species represented. The wrasse family (Labridae) and the cod family (Gadidae) were the most common fish families preyed upon. In a similar diet study from 2002 the wrasse family was significantly more common than the cod family. Furthermore, a comparison of the diet between 2002 and 2011 show that 25 species were identical in both years, but the proportion of the different species varied between years. The share of the goldsinny wrasse (Ctenolabrus rupestris) was considerably larger in 2002 than in 2011 (from 35 % in 2002 to 4.2 % in 2011), while the share of cod (Gadhus morhua) was larger in 2011 (from 4 % in 2002 to 8 % in 2011). These changes may related to the availability of the species, since the great cormorant is a generalist. Based on the estimated daily food rate, the great cormorants in Øra consumed 205-293 tonnes of fish in the season 2011 with cod as the most important with regard to biomass consumed (43-61 tons). Weight of the eel (Anguilla anguilla) in the diet was higher in 2011 than in 2002, although the estimated number was much lower. For a better understanding of cormorant feeding and effects on the fish populations and the fishery, ecosystem in Øra nature reserve should be carefully monitored, including a survey of both the cormorants diet and the fish community in the surrounding area.no_NO
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Østfold og Bess Jahres Stiftelseno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectMellomskarvno_NO
dc.subjectØra Naturreservatno_NO
dc.subjectPhalacrocorax carbo sinensisno_NO
dc.subjectDietno_NO
dc.titleSommerdiett hos storskarv (Phalacrocorax carbo sinensis) i Øra naturreservat, 15 år etter kolonietableringno_NO
dc.title.alternativeThe summer diet of great cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) in Øra Nature Reserve, 15 years after the establishment of the colonyno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400no_NO
dc.source.pagenumber33no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel