Show simple item record

dc.contributor.authorNerhoel, Ingrid
dc.date.accessioned2011-11-11T13:11:43Z
dc.date.available2011-11-11T13:11:43Z
dc.date.copyright2011
dc.date.issued2011-11-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186810
dc.descriptionMastergradsoppgave, Institutt for naturforvaltning, Universitetet for miljø- og biovitenskapno_NO
dc.description.abstractMålet med denne oppgaven har vært å se på hvilke effekter Snøheimvegen og vegregimet har på ferdselen i området, og hvilke effekter ferdselen eventuelt kan ha på villreinens (Rangifer tarandus tarandus) bevegelser. For å svare på problemstillingen ble det benyttet både primære og sekundære data; spørreskjema med mulighet for kartinntegning, egne ferdselsobservasjoner, data fra ferdselstellere, villreinregistreringer fra Dyreposisjoner, statistikk over bompasseringer inn Snøheimvegen, samt værdata. Høysesongen defineres til perioden 19. juli til 3. august, samme periode som feltarbeidet ble utført i 2010. De overordna funnene fra denne undersøkelsen samsvarer med tidligere undersøkelser fra Dovrefjell. Denne studien har imidlertid et mindre fokusområde og gir dermed et mer detaljert bilde av brukerne av Snøheimvegen og deres ferdselsmønster. Snøheimvegen er et viktig utgangspunkt for både korte og lengre fotturer i området, så vel som et mål for bilturen i seg selv. Vegen fører til at ferdselen fra Hjerkinn og nordvestover mot Snøhetta blir sterkt kanalisert og konsentrert til områdene langs vegen og rundt Snøheim. GPS-registreringer viser at reinen i liten grad bruker Hjerkinnområdet i høysesongen og det er ingen registrerte villreinkrysninger av Snøheimvegen i denne perioden. Om dette skyldes unnvikelseseffekter, romlig fordeling av beitetilgang, insektsplager eller andre årsaker kan ikke denne undersøkelsen gi svar på. Villrein har et dynamisk beitebruksmønster som både varierer gjennom året og mellom år. Det kan derfor ikke trekkes konklusjoner, angående eventuelle unnvikelseseffekter, ut fra kun to år med observasjoner av GPS-merka rein. Det er imidlertid indikasjoner på at områdene særlig ved Svånålægret og ved vegbommen kan være konfliktfylte med tanke på antall møter mellom villrein og mennesker på sensommer og høst. Det er tilsynelatende få møter mellom mennesker og rein i løpet av sommeren i Hjerkinnområdet. Som følge av gjenåpningen av turisthytta ”Snøheim” og Forsvarets tilbaketrekning i området, kan man forvente at det generelle ferdselsmønsteret vil endre seg mye fram i tid. Valg av forvaltningsregime av Snøheimvegen vil sannsynligvis medføre stor påvirkning på trafikken i Hjerkinnområdet. For å redusere negative effekter av menneskelig aktivitet på villreinen, er det viktig at fremtidig ferdsel blir kanalisert slik at antall møter mellom rein og mennesker blir holdt på et lavt nivå.no_NO
dc.description.sponsorshipOppdragsgiver: Norsk institutt for naturforskningno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectFerdselno_NO
dc.subjectHuman trafficno_NO
dc.subjectVillreinno_NO
dc.subjectSnøheimvegenno_NO
dc.subjectWild reindeerno_NO
dc.titleTautrekking om Snøheimvegen : ferdsel, villrein eller begge deler?no_NO
dc.title.alternativeThe dispute of the Snøheim-road : traffic, wild reindeer or both?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Management of natural resources: 914no_NO
dc.source.pagenumber44no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record