Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMunthe-Kaas, Ove Staubo
dc.date.accessioned2012-10-15T12:03:42Z
dc.date.available2012-10-15T12:03:42Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2012-10-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186794
dc.description.abstractSkogforsikring har fått økt oppmerksomhet de siste årene fordi store skadehendelser i skog har oppstått stadig hyppigere. Denne endringen i hyppigheten har man merket spesielt godt i det svenske skogbruket. Stormene Gudrun i 2005 og Per i 2007, har til sammen stått for skader for flere milliarder kroner og mellom 85 – 100 millioner m3 tømmer. Finland har også merket en økning i skadefrekvensen med større innslag av sommerstormer. Hensikten med masteroppgaven har vært å gjøre en markedsanalyse av Sverige og Finland for å se hvilke aktører som operere i markedet, hvilke utfordringer de møter, samt hvordan forsikringsutformingen og -vilkårene varierer mellom landene. Kvalitative dybdeintervjuer av utvalgte skogforsikringselskaper i Sverige og Finland er utgangspunktet for datainnsamlingen. I tillegg baserer oppgaven seg på en litteraturstudie innen risiko og skader for skog, samt forsikringsteori og risikoanalyse. Det har vist seg å være små forskjeller mellom produktinnhold- og vilkårene i skogforsikringen mellom landene. Imidlertid er det stor forskjell mellom hvilken type forsikringsmodell som er utgangspunktet. I Sverige bruker man en fullverdimodell som gir full erstatning for de skader som oppstår. I Finland brukes en førsterisikomodell hvor forsikringstakeren selv setter forsikringssummen for forsikringsobjektet. Felles for markedene i Sverige og Finland er at de er godt strukturert med henholdsvis tre og fire markedsdominerende aktører. Ingen av de dominerende aktørene er rendyrkede skogforsikringsselskaper. Skogforsikring er et tilleggsprodukt som forsikringsselskapene oppgir å gi dårlig lønnsomhet. Faktorer som kan være årsak til dårlig lønnsomhet er mangel på kunnskap og kompleksiteten i riskiovurderingen i skog, spesielt relatert til lange omløpstider og tidshorrisonter. Lange omløpstider kan føre til at en skog kan bli rammet av store skader flere ganger i løpet av samme syklus. Produktutviklingen i skogforsikring har endret seg lite og vært konstante mange år. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) (interesseorganisasjonen for skog og landbruk i Sverige) så et behov for endring og initierte i 2011 en anbudsrunde i den hensikt å etablere et nytt forsikringstilbud for deres medlemmer. Som et resultat skjøt utviklingen fart på det svenske markedet og et nytt allrisiko- og fullverdiforsikringsprodukt ble lansert i tillegg til LRF sin medlemsforsikring. Finland har ikke hatt den tilsvarende produktutviklingen, selv om det i begge landene sett under ett går i retning av enklere forsikringsvilkår, premie- og erstatningsberegning og innhold av flere sikkerhetsforskrifter som forebygger skader. Mulighetene for vekst i skogforsikringmarkedet er enormt i Finland. Hele 60 % av skogen i det finske forsikringsmarkedet står uforsikret, mens det tilsvarende tallet i Sverige ikke er mer enn ca. 5 %. Drivkreftene i forsikringsmarkedet i Sverige og Finland er først og fremst de store skadehendelsene, synlige klimaendringer og betydningen av skog for den enkelte skogeier. Videre at interesseorganisasjoner som Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) (interesseorganisasjonen for skog og landbruk i Finland) og Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) etterlyser bedre produkter og betingelser for sine medlemmer. I Finland kan vi også se at etterspørselen fra staten og de store skogselskapene i fremtiden vil være med som viktige markedsdrivere, grunnet deres potensielle behov for å forsikre skogene sine.no_NO
dc.description.sponsorshipSkogbrand forsikringsselskap gjensidigeno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectSkogforsikringno_NO
dc.subjectForest insuranceno_NO
dc.subjectmarkedsanalyseno_NO
dc.subjectmarket analysisno_NO
dc.subjectforsikringsmodellerno_NO
dc.subjectinsurance modelsno_NO
dc.titleMarkedsanalyse av skogforsikring i Sverige og Finlandno_NO
dc.title.alternativeMarket analysis of forest insurance in Sweden and Finlandno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Forestry: 915no_NO
dc.source.pagenumber85no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel