Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLundstadsveen, Silje Kristine
dc.date.accessioned2011-07-22T07:45:30Z
dc.date.available2011-07-22T07:45:30Z
dc.date.copyright2010
dc.date.issued2011-07-22T07:45:30Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186762
dc.description.abstractRødreven (Vulpes vulpes) er en generalist, der dietten varierer med det som er tilgjengelig i de ulike leveområdene og med årstidene. Vinteren er en periode da reven er under hardt press på grunn av økt energibehov og mindre næringstilgang. For å forstå hva som opprettholder revebestandene og dermed predasjonstrykket på småviltet, vil det være av interesse å undersøke dietten i denne perioden. I områder med høy produktivitet og menneskelig aktivitet kan en forvente at næringstilbudet er større enn i områder med lav produktivitet og lite menneskelig aktivitet. Produktive områder har rikere flora og fauna og dermed flere nærings-emner, mens menneskelig aktivitet bidrar med næringsemner fra husholdning og landbruk. I denne oppgaven ble revens vinterdiett i to barskogsområder i sørøst- Norge undersøkt. Det ene var et landbruksområde med omkringliggende og bygdenær skog på produktiv mark, mens det andre var en del av et større barskogsområde på mindre produktiv mark. Det ble samlet inn ekskrementer fra hvert av områdene vinteren 2009/2010, og næringsanalyser ble utført. Analysene viste at dietten hovedsakelig bestod av smågnagere, rester fra hjortevilt og vegetabilske næringsemner. Dietten var forskjellig mellom områdene, og hadde et nisjeoverlapp på 0,61 i følge Piankas index. Diettbredden var større i området med høyere produktivitet og menneskelig aktivitet, her var avfall fra husholdning og landbruk samt korn (Cerealier spp) av større betydning. Avfall var et næringsemne som forekom med relativt høy frekvens i ekskrementene nær bebyggelsen. Korn i ekskrementene kan ha stammet fra elgvom (Alces alces) etter høstens elgjakt. I området med relativt lav produktivitet og liten menneskelig aktivitet var rester av hjortevilt og bærlyng (Vaccinium spp) viktigere. Hjortevilt, hovedsakelig elg, forekom i 74 % av ekskrementene her. Hjortevilt som reven hadde spist, kan ha stammet fra elgkadaver og slakteavfall fra elgjakta. Tilgangen på slakteavfall var forholdsvis lik mellom områdene. Bærlyng forekom, til tross for mye snø, i 36 % av ekskrementene i området med lav produktivitet. Næringsemnet har imidlertid liten ernæringsmessig betydning om vinteren. Smågnagere var av like stor betydning for reven i begge områdene, og det var ingen forskjell i forekomsten av markmus (Microtus agrestis) og klatremus (Clethrionomys glareolus) i dietten. Hare (Lepus timidus) og skogsfugl (Galliformes spp.) forekom med relativt lav frekvens i ekskrementene. Dette kan skyldes vinterens spesielle forhold med mye snø der revens fremkommelighet, og dermed predasjon på småviltet, ble sterkt begrenset. The red fox (Vulpes vulpes) is a generalist, and the diet varies between habitats and with the seasons. Due to a greater energy requirement and low food availability in the winter, the fox is under high pressure. To understand what factors that sustain the fox population, and as such the predation pressure on small game species, it is of interest to investigate the diet during this period. In areas with high productivity and human activity it may be expected that the food supply is greater than in areas with low productivity and little human activity. Productive areas have a richer flora and fauna, and provide more food sources for the fox, while human activity contributes with food from household and agriculture. Feeding ecology of red fox (Vulpes vulpes) was studied by scat analysis in two coniferous forest areas in southeastern Norway during the winter 2009/2010. One was an agricultural area with surrounding forest on productive land, while the other was part of larger area of coniferous forest on less productive land. The main food resources during the winter of the study were: rodents, carcasses of deer and plants. The diet was different between the areas, and had a niche overlap of 0.61 according to Piankas index. Dietary breadth was greater in the area of higher productivity and human activity, and garbage from households and agriculture as well as cereal grains were of greater importance here. Garbage was a food resource that occurred at a relatively high frequency in scats near the settlement. Cereal grains (Cerealier spp.) in the scats may have come from elk intestines (Alces alces) left from the elk hunting. In the area of relatively low productivity and little human activity remains of deer and vaccinium (Vaccinium spp) were important to the fox. Deer occurred in 74% of scats here, primarily represented by elk. Deer eaten by the foxes may have originated carcasses from elk and offal from elk hunting. The supply of offal was relatively similar between the areas. Vaccinium occurred, despite lots of snow during the study period, in 36% of scats in the area with low productivity. However, this food has little nutritional significance in winter. Small rodents were of equal importance to the fox in the two areas and there were no differences in the occurrence of field mice and bank voles between the areas. Hare (Lepus timidus) and grouse (Galliformes spp.) occurred with very low frequency in the fox scats. This may be due to severe conditions during the studied winter with much snow, which could have limited the foxes’ movement and the predation on small game species.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectRødrevens dietten_US
dc.subjectRødrev økologien_US
dc.titleRødrevens (Vulpes vulpes) vinterdiett: en sammenlikning mellom skog- og landbruksdominert landskap i sørøst Norgeen_US
dc.title.alternativeWinter diett of the Red fox (Vulpes vulpes): a comparison between forest- and agriculture dominated landscapes in southeastern Norwayen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel