Show simple item record

dc.contributor.authorDufseth, Christian
dc.contributor.authorFiskvik, Anders
dc.date.accessioned2010-12-06T12:52:34Z
dc.date.available2010-12-06T12:52:34Z
dc.date.issued2010-12-06T12:52:34Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186682
dc.description.abstractVed hjelp av GPS-teknologi studerte vi områdebruk og atferd til tiur (Tetrao urogallus) på dagtid under leikperioden (20. april-31. mai 2009). Dette er første gang tiurer har blitt utstyrt med GPS-sendere, noe som ga oss mulighet til å studere fuglenes bevegelser mer nøyaktig, og på en mindre skala enn hva man har gjort tidligere med tradisjonell VHF-telemetri. Vi ville lokalisere eventuelle kjerneområder innen tiurenes dagområder, samt kartlegge habitategenskaper og bruken av disse. I tillegg så vi på tiurenes habitatpreferanser i dagområdet, og prøvde å beskrive aktivitetsmønster og atferd på dagtid. Tre tiurer (2 voksne og en toåring) fra samme leik ble utstyrt med GPS-sendere, det var totalt seks voksne tiurer på denne leiken. GPS-teknologien fungerte bra, til sammen ble 5907 posisjoner registrert (94 % av potensialet), og 4803 av disse var tatt om våren og derfor aktuelle for våre analyser. Vi beregnet feilmarginen på GPS-senderne til å være 14 meter. Resultatene viste at tiurene spredte seg som forventet i hvert sitt dagområde rundt leiksentrum, disse varierte i størrelse (14,0-47,2 ha). Dagområdene overlappet noe, men de mest brukte delene var eksklusive for hver tiur. Preferanser for ulike vegetasjonstyper i dagområdene varierte mellom fuglene, men myrområder ble totalt unngått. Det ble ikke observert direkte kontakt mellom noen av fuglene på dagtid, og det var tydelig at tiurene hadde kjerneområder (ut fra vår definisjon: 0,07 ha store) i dagområdene som ble benyttet oftere enn resten av området. Totalt 26,1 % av registreringene på dagtid var i kjerneområdene, selv om de bare dekket 1,1 % av det totale arealet i dagområdene. Kjerneområdene lå ofte i forsenkninger i terrenget, samtidig var tretettheten høyere og sikten dårligere her enn i omkringliggende områder. På grunn av dette ga de godt skjul mot predatorer. Det meste av arealet rundt leiken besto av eldre, naturforynget skog (>70 år), men en av tiurene hadde tilbud av middelaldrende plantefelt (21-70 år) i dagområdet. Tre av denne fuglens fire kjerneområder var i slik kulturskog, og den oppholdt seg i slik skog mer enn forventet ut i fra tilbudet innen sitt dagområde. Kjerneområdene ble brukt i kortere perioder (x ̅=16 dager) enn forventet, og tiurene beveget seg mindre da de oppholdt seg her enn hva som var tilfellet i resten av dagområdene, noe som kan være tegn på antipredatoratferd. Kjerneområdene ble benyttet mye på kveldstid, mens tiden tidligere på dagen ble oftere brukt til andre aktiviteter, muligens til furasjering. Avstanden fra tiurenes nattekvist til leiksentrum ble kortere utover i perioden, mens snittavstanden fra aktivitetssentrene (geografisk midtpunkt av posisjonene på dagtid, x ̅=362 m) på dagtid til leiksentrum ikke viste samme trend. Tiurene var heller ikke nærmere leiken på dagtid i perioden paringene foregikk (26.-28. april). Våre resultater tyder derfor på at tiurenes aktivitet i dagområdene er uavhengig av det som foregår på selve leiken, og at formålet på dagtid er å unngå predasjon og konfrontasjoner med andre tiurer, for derved å kunne spare energi til spillet på leiken. Using GPS satellite telemetry we have studied the behavior and habitat use of capercaillie (Tetrao urogallus) males during daytime in the breeding season (20 April-31 May 2009). Capercaillie males have never been equipped with GPS-transmitters before. Because of this we were able to study the birds’ movements on a smaller scale and more accurately than done by conventional VHF-telemetry. We wanted to locate core areas in the daytime territories and describe their habitat characteristics and utilization. We also studied habitat preferences, activity patterns and behavior in the daytime territories. Three males - 2 adults and 1 two-year-old - attending the same lek were equipped with GPS units; totally six males attended this lek. The GPS units performed quite well. Only the positions registered during spring were relevant to our research. These positions constituted 4803 out of the total 5907 positions (94 % of the potential) registered. We calculated the error margin of the GPS-units to be 14 meters. Our results confirmed that capercaillie males establish daytime home ranges around the lek. The home ranges of our birds varied between 14.0 and 47.2 ha in size. The ranges were partly overlapping, but the central parts were used exclusively. The males seemed to prefer different types of vegetation in the daytime ranges, but open bogs were totally avoided. We did not observe meetings between birds in daytime. Evidently the males had core areas (our definition: 0.07 ha in size) inside their daytime ranges, which were used more frequently than the rest of the daytime range. Totally, 26.1 % of the daytime positions were recorded in these core areas, even if they only covered 1.1 % of the total area of the daytime ranges. Core areas were often located in depressions of the ground, with higher tree density and lower visibility than surrounding areas. Due to this, the core areas gave good shelter against predators. Most of the areas surrounding the lek consisted of old, semi-natural forest (>70 yr), but one of the males had areas with middle aged plantations (21-70 yr) inside his daytime range. This bird had four core areas, and three of these were located in the middle aged plantations. This male also used these plantations more than expected inside his daytime range. Each core area was used for shorter periods (x ̅=16 days) than expected, and the males’ distances of movement were shorter inside the core areas than in the rest of the daytime ranges. These strategies may reflect antipredator behavior. While the males often return to their core areas in the late afternoon/early evening, the results suggest that daytime activity may be related to foraging. The distance from the night roosting tree to the lek center became shorter during the monitoring period, but the distance from the occupancy centers (geographical midpoint of all daytime positions, x ̅=362 meters) did not show the same tendency. The occupancy centers were not closer to the display ground when mating occurred (26-28 April). Our results indicate that the activity of the capercaillie males in their daytime ranges is independent of display behavior in the lek. Presumably, the purpose of the daytime activity is to avoid predators and confrontations with other males in order to save energy for display activity on the lek.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjecttiuren_US
dc.subjectcapercaillieen_US
dc.subjectTetrao urogallusen_US
dc.subjectatferden_US
dc.subjectbehavioren_US
dc.titleTiurens (Tetrao urogallus) habitatbruk og atferd på dagtid under leikperiodenen_US
dc.title.alternativeHabitat use and behavior of capercaillie (Tetrao urogallus) males in daytime during the breeding seasonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ecology: 488en_US
dc.source.pagenumber52 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record