Show simple item record

dc.contributor.authorFjørtoft, Helene Børretzen
dc.date.accessioned2010-11-12T10:24:16Z
dc.date.available2010-11-12T10:24:16Z
dc.date.issued2010-11-12T10:24:16Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186668
dc.descriptionA study of the growth of Atlantic salmon and sea trout during two different periods. Changes in growth between the two periods are related to ongoing changes in the ecosystems of the different life stages.en_US
dc.description.abstractThe populations of Atlantic salmon (Salmo salar) and sea trout (Salmo trutta) are declining in Europe. For both species the key seems to be found in the saltwater stage of their life cycle. Two major changes have occurred in this stage over the last thirty years; the rise of aquaculture and climate change. For sea trout the main problem is believed to be aquaculture, with associated epizootics of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis). For Atlantic salmon the problem seems to be a changing ecosystem in the North Atlantic, probably due to climate change. The focus of this study is growth of Atlantic salmon and sea trout caught in the river Etneelva, Western Norway, in 1983 and 2008. The growth of 1+ Atlantic salmon parr was positively correlated with river temperature. In the river, Atlantic salmon displayed a slight increase in growth between 1978-1981 and 2003-2005, but it was marginally not significant. The growth of sea trout parr was not significantly different between 1976-1981 and 2000-2006. There was a significant negative correlation between the size of 1+ Atlantic salmon parr at the beginning of the growing season and the growth of the 1+ sea trout parr. In the fjord, the sea trout post smolt growth has been reduced from 1979-1982 to 2002-2007. The growth during the second sea summer was also reduced for the sea trout, as was Fulton’s condition factor when the fish were caught. For the Atlantic salmon post smolt the growth was increased from 1979-1982 to 2004-2007, while the growth was significantly reduced for the 2 SW. Fulton’s condition factor for the spawners was also reduced. The weight of the MSW caught in 2008 was lower than expected. 65 % of the Atlantic salmon caught in 2008 displayed summer growth checks during their first year at sea, whereas only 4.5% of the fish caught in 1983 had this. Also the sea trout caught in 2008 had a higher occurrence of summer growth checks, with 12 % against 3.6 % in 1983. In the river, the Atlantic salmon 1+ parr seem to benefit from the higher temperatures at the cost of the sea trout parr. High infection rates of salmon lice in the fjords are believed to be behind the reduced growth of sea trout, both because of stress and premature river run. Improved growth in spite of high occurrence of growth checks during the Atlantic salmon post smolt year might indicate that good habitats in the nursery area are more patchily distributed than before. Reduced 2 SW growth and condition factor for the returning spawners indicate that the conditions for the mature Atlantic salmon in the ocean also are less optimal. Bestandane av laks (Salmo salar) og sjøaure (Salmo trutta) er i nedgong over store delar av Europa. Nykelen synest å finnast i sjøfasen for båe artar. To store endringar har skjedd der dei siste tretti åra; framvekst av akvakultur og klima endringar. For sjøaure er hovudproblemet truleg oppdrettsnæringa, med tilhøyrande oppbløming av lakselus (Lepeophtheirus salmonis). For laksen er årsaken truleg å finne i endringar i økosystemet i Nord-Atlanteren, som kan skuldast klimaendringar. Fokus for denne oppgåva har vore vekst hjå laks og sjøaure fanga i Etneelva, Hordaland, i 1983 og 2008. Veksten til 1+ lakseungar var korrelert med vasstemperaturen. Veksten i elva viste ein auke hjå lakseungane frå 1978-1981 til 2003-2005, men den var så vidt ikkje signifikant. Det var ingen signifikant skilnad på veksten til aureungane mellom 1976-1981 og 2000-2006. Det var ein negativ samanheng mellom storleiken på 1+ lakseungane på byrjinga av vekstsesongen og veksten til 1+ aureungane. I fjorden har veksten til sjøaure postsmolten vorte redusert mellom perioden 1979-1982 og 2002-2007. Veksten var og redusert andre året i sjøen, det same var Fultons kondisjonsfaktor når auren vart fanga. For postsmolten til laksen auka veksten frå perioden 1979-1982 til 2004-2007, medan den minka signifikant for det andre året i havet. Fultons kondisjonsfaktor for gytefisken var dårlegare i den siste perioden. Vekta på fleirsjøvintringar tatt i 2008 var lågare enn forventa. Heile 65 % av laksane tatt i 2008 hadde falske vintersoner i løpet av postsmoltåret, mot berre 4.5 % i 1983. Og sjøauren hadde ein auke i falske vintersoner, frå 3.6 % i 1983 til 12 % i 2008. I elva synest det at lakseungane er betre enn aureungane til å utnytte den auka temperaturen. I fjorden er truleg høge infeksjonsratar med lakselus skuld i den dårlege overlevinga og veksten hjå sjøaure. Dette skuldast både stress og at auren må gå tidlegare attende til ferskvatn. Den betra veksten til postsmolt av laks til trass for den høge førekomsten av falske vintersoner kan tyda på at dei gode oppvekstområda i Nord-Atlanteren er meir spreidd enn før. Den låge vekta og kondisjonsfaktoren på gytefisken tydar og på at tilhøva for dei vaksne laksane i havet er mindre gunstige.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.subjectAtlantic salmonen_US
dc.subjectSalmo salaren_US
dc.subjectSea trouten_US
dc.subjectSalmo truttaen_US
dc.subjectsalmon liceen_US
dc.subjectlaksen_US
dc.subjectsjøaureen_US
dc.subjectveksten_US
dc.subjectklimaendringaren_US
dc.subjectlakselusen_US
dc.subjectgrowthen_US
dc.subjectclimate changeen_US
dc.subjectPhthirapteraen_US
dc.titleThe growth of Atlantic salmon (Salmo salar) and sea trout (Salmo trutta) from the river Etneelva, Norway. A comparison of the periods 1976-1982 and 2000-2007.en_US
dc.title.alternativeVekst hjå laks (Salmo salar) og sjøaure (Salmo trutta) frå Etneelva. Ei samanlikning av periodane 1976-1982 og 2000-2007.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Aquaculture: 922en_US
dc.source.pagenumber50 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record