• Hjørundfjorden rundt : eit heilskapleg reiselivsprodukt? 

      Ringstad, Erlend Kløvjan (Master thesis, 2016-08-31)
      Naturbasert reiseliv er i vekst og det er auka etterspurnad etter aktivitetar og opplevingar. Samtidig er det auka krav hjå forbrukarane med forventingar om heilskaplege opplevingar og høg kvalitet på tilboda. For å skape ...