Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLea, Tor
dc.contributor.advisorHult, Lene Olsen
dc.contributor.advisorKleiveland, Charlotte
dc.contributor.authorYounis, Rafal
dc.date.accessioned2012-09-12T09:08:09Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2012-09-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186572
dc.description.abstractFedme er den vanligste årsaken til insulinresistens og en rekke andre metabolske forstyrrelser, som til sammen utgjør det vi kaller metabolsk syndrom. Et kjennetegn ved fedme og utvikling av metabolsk syndrom er en svak, kontinuerlig inflammasjonsprosess. Utviklingen av metabolske forstyrrelser har blitt mye studert i de siste tiårene og fokuset har stort sett vært på epididymalt fett. I denne oppgaven ville vi se nærmere på inflammasjonsendringer i både tarm og epididymalt fettvev ved høyfettdiett. Her tester vi hypotesen om hvorvidt betennelsesprosesser i tarm bidrar til systemisk inflammasjon ved høyfettdiett og fedme. C57BL/6J hannmus ble fôret med en høyfettdiett (HFD) og lavfettdiett (LFD), i en periode på 6 uker. Musestudien er en del av et større prosjekt, «Det Sunne Måltid». RNA fra ileum og epididymalt hvitt fettvev (eWAT) ble isolert og analysert for ekspresjon av inflammatoriske markørgener. Vi fant at inflammasjonsmarkøren (SAA3) og makrofagmarkøren (F4/80) var oppregulert i eWAT fra mus som har vært på HFD. Ileal mRNA-ekspresjon av inflammatoriske markører viste ingen signifikante forskjeller mellom mus på HFD og mus på LFD. Innenfor varigheten av dette forsøket, tyder resultatene på at inflammatoriske prosesser i tarm ikke bidrar til systemisk inflammasjon ved diettindusert fedme. Det er dokumentert at makrofager infiltrerer fettvev ved fedme. Med bakgrunn i dette skulle det etableres et «in vitro»-system bestående av adipocytter og makrofager. Her skulle det undersøkes ω-3 fettsyre kunne tenkes å påvirke interaksjonen mellom adipocytter og makrofager slik at makrofagdifferensieringen gikk i retning M2 makrofager (alternativ aktivering). For å etablere en slik modell var det viktig å: (1) differensiere preadipocytter til adipocytter med større og flere fettvakuoler, (2) differensiere makrofager mot M1 og M2, og (3) velge markører og en egnet metode for identifisering av M1- og M2-makrofager. Resultatene viste at RAW264.7 celler kan stimuleres med lipopolysakkarider (LPS) mot M1 og med rekombinant interleukin (IL)-4 mot M2 makrofager. M1 og M2 makrofager kan identifiseres ved hjelp av genekspresjons-analyser av iNOS («inducible nitric oxide synthase») og arginase 1. Det kan se ut til at dokosaheksaensyre (DHA) reduserer produksjonen av IL-6 i differensierte 3T3-L1, og at kondisjonert medium fra adipocytter inkubert med DHA oppregulerer ekspresjonen av arginase i RAW264.7. Videre undersøkelser bør imidlertid utføres for å bekrefte de sistnevnte resultatene.no_NO
dc.description.abstractObesity is the most common cause of insulin resistance and several other metabolic disorders, which together constitute metabolic syndrome. A characteristic of obesity and the development of metabolic syndrome is a low-grade systemic inflammatory process. The development of metabolic disorders has been widely studied in recent decades, and the focus has mainly been on epididymal adipose tissue. In this paper, we test the hypothesis that inflammatory processes in the intestine contribute to the systemic inflammation observed in diet-induced obesity. We also examine inflammatory changes in the epididymal adipose tissue. Male C57BL/6J mice were fed high-fat diet (HFD) and low-fat diet (LFD). The mouse study is part of a larger project, “Healthy Meal”. After a period of 6 weeks, RNA from ileum and epididymal white adipose tissue (eWAT) was isolated and analysed for inflammatory gene expression. We report here that inflammation-associated and macrophage-specific genes, SAA3 and F4/80 respectively, are up-regulated in the eWAT of mice on HFD. However, the expression of the analysed inflammatory markers were unchanged in ileum from these mice. Within the duration of this experiment, the results indicate that inflammatory processes in the intestine do not contribute to systemic inflammation in diet-induced obesity. In obesity it is known that macrophages infiltrate the adipose tissue and secrete inflammatory cytokines. Thus, we wanted to establish an in vitro system of adipocytes and macrophages to study possible regulatory interactions between these cells. With such a model it would be easy to investigate whether ω-3 fatty acids affect the interaction between adipocytes and macrophages, affecting macrophage differentiation. To establish this in vitro system, it was important to: (1) differentiate preadipocytes to adipocytes, (2) differentiate macrophages classically (M1) and alternatively (M2), and (3) select suitable markers and method for identification of M1 and M2 macrophages. The results showed that the murine macrophage cell line, RAW264.7, can be differentiated to classically activated macrophages (M1) and alternatively activated macrophages (M2) upon stimulation with bacteria lipopolysaccharide (LPS) and recombinant interleukin (IL) -4, respectively. M1 and M2 macrophages can be identified by their expression of genes for inducible nitric oxide synthase (iNOS) and arginase 1 (Arg1). It may seem that docosahexaenoic acid (DHA) reduces the production of IL-6 in differentiated 3T3-L1, and that conditioned media from adipocytes incubated with DHA up-regulate the expression of arginase in RAW264.7. Further studies should be performed to confirm the latter results.
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleAdipocytter, makrofager og inflammasjon : en in vitro studieno_NO
dc.title.alternativeAdipocytes, macrophages and inflammation : an in vitro studyno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Medical biochemistry: 726no_NO
dc.description.embargo2017-06-13
dc.source.pagenumber41no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel