Show simple item record

dc.contributor.authorBeck, Ane Marie
dc.date.accessioned2012-11-13T10:21:30Z
dc.date.available2012-11-13T10:21:30Z
dc.date.issued2012-11-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186410
dc.description.abstractKitin er et uløselig og lineært polysakkarid som består av N-acetylglukosaminenheter bundet sammen med β-1,4-bindinger. Kitin finnes ikke naturlig i kroppen, men mennesker kan likevel produsere humane kitinaser som degraderer kitin. De to humane kitinasene vi kjenner til i dag er Acidic Mammalian Chitinase (AMCase) og Human Chitotriosidase (HCHT). Både AMCase og HCHT er klassifisert som familie 18 kitinaser. De to humane kitinasene er en del av vårt medfødte immunsystem. HCHT er vist blant annet å motvirke soppinfeksjoner og kan være kilde til nyttige kitooligosakkarider ved transglykosylering. Det er blitt observert produksjon av AMCase og HCHT i sammenheng med mange ulike sykdommer som for eksempel henholdsvis astma og Gauchers sykdom. Inhibering av AMCase har blitt forslått som behandlingsmetode for astma. Dersom HCHT har en positiv effekt på immunforsvaret kan det være ugunstig å inhibere denne kitinasen. For å finne selektive inhibitorer for AMCase og HCHT er det interessant å studere ulikheter mellom bindesetene til disse to enzymene. Målet med denne oppgaven er å utføre seterettet mutagenes på ulike aminosyrer i bindesetet til HCHT. Det skal utføres mutasjoner som endrer aminosyrer i HCHT til aminosyren ved tilsvarende posisjon i AMCase. Mutasjonene som ble utført til dette formålet var Q145R, Y190N, Q188I og S240Y i subsetene +2 og +3. Det ble også utført seterettet mutagenese på to aminosyrer som forventes å være gunstig ved transglykosylering; disse mutasjonene var W218F ved subsete +2 og D138N i TIM-barrel ved subsete -1. Det ble gjennomført vellykkede fremstilling av alle de seks seterettede mutantene. Alle mutantene viste kitinaseaktivitet ved overekspresjon i Pichia pastoris. I tillegg ble AMCase-villtype forsøkt isolert ved ionebyttekromatografi. Ved isolering av AMCase ble det benyttet samme betingelser som for tidligere isolering av HCHT. Det viste seg at ionebytterkromatografi under disse betingelsene ikke ga vellykket isolering av AMCase. Dette kan for eksempel være på grunn av at AMCase har lavere pH optimum enn HCHT.Chitin is an insoluble and linear polysaccharide consisting of N-acetylglucosamine units connected by β-1,4-bonds. Chitin is not produces in the human body, but humans can still produce chitinases that degrades chitin. The two human chitinases known today is Acidic Mammalian Chitinase (AMCase) and Human Chitotriosidase (HCHT). Both AMCase and HCHT are classified as family 18 chitinases. These two human chitinases are a part of our innate immune system. HCHT has been shown to have an anti-fungal effect and can be a source of chito-oligosaccharides by transglycosylation. It has been observed that AMCase and HCHT are produced in the presence of many different diseases such as asthma and Gauchers disease, respectively. Inhibition of AMCase has been suggested as treatment for asthma. If HCHT has a positive effect on the immune system it can be unfavorable to inhibit this chitinase. In order to find selective inhibitors of AMCase and HCHT it is interesting to study the differences between the active sites of the two enzymes. The aim of this thesis is to perform site-directed mutagenesis of various amino acids in the active site of HCHT. Amino acids in HCHT are going to be altered to the amino acids at the corresponding position in AMCase. The mutants made for this purpose were Q145R, Y190N, Q188I and S240Y, located by subsites +2 and +3. It was also performed site-directed mutagenesis on two amino acids that are expected to be beneficial for transglycosylation; these mutations were W218F close to subsite +2 and D138N in the TIM-barrel by subsite -1. All the six mutants where successfully produced and all mutants showed chitinase activity by overexpression in Pichia pastoris. In addition, it was attempted to isolate AMCase-wild-type by ion change chromatography. The conditions used for the isolation of AMCase were the same conditions used for previous isolation of HCHT. It turned out that ion change chromatography with these conditions did not give successful isolation of AMCase. This may be because AMCase has a lower pH- optimum than HCHT.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectkitinaseno_NO
dc.subjectkitinno_NO
dc.titleTillaging av Seterettede Mutanter i Human Chitotriosidaseno_NO
dc.title.alternativePreparation of Site-Directed Mutants in Human Chitotriosidaseno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Chemical engineering: 560::Other chemical technology: 569no_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Chemistry: 440::Organic chemistry: 441no_NO
dc.source.pagenumber86no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record