Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrandstorp, Siri Martine Sørensen
dc.date.accessioned2012-08-08T09:08:16Z
dc.date.available2012-08-08T09:08:16Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2012-08-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186125
dc.description.abstractSammendrag Hvordan rekrutteringskviger vokser, i hastighet og sammensetning, har påvirkning på lengden av oppdrettsperioden og senere melkeytelse. Det er først og fremst levendevekten som avgjør når kviga blir kjønnsmoden og kommer i brunst. Derfor kan en høyere tilvekst per dag føre til at kviga blir kjønnsmoden ved en tidligere alder og kalver tidligere. Tilveksthastigheten må imidlertid ikke være for høy, da dette kan føre til økt fettavleiring og dårlig utvikling av jurvev. Mange studier har tatt for seg hva som er den beste tilveksthastigheten for rekrutteringskviger, men flere har motstridende resultater. Det er viktig at det utarbeides anbefalinger for tilvekst tilpasset kviger av rasen Norsk rødt fe (NRF), da dette er en middels stor melkerase i motsetning til Holstein, som mye av litteraturen viser til. Man antar også at NRF har et større vekstpotensial enn det som syntes i dag. For å kunne gi råd om hva som er den mest effektive tilveksten i forhold til helse og økonomi ble det startet et prosjekt; ”Effekter av kalv og ungdyrs tilvekst og utvikling på seinere ytelse, helse og lønnsomhet i melkeproduksjonen ”, utført av Institutt for Husdyr- og akvakulturvitenskap ved Universitetet for Miljø- og biovitenskap. 48 NRF-kviger ble fordelt på seks ulike energi- og proteinnivåer for å se hvilke effekt energi- og proteintildeling har på vekst, utvikling, helse og senere ytelse. Denne masteroppgaven var en del av dette prosjektet, og tok for seg ulike metoder som kunne brukes for å estimere vekt på NRF-kviger slik at det i praktisk drift er mulig å følge med på tilveksten i hele kvigeperioden. I tillegg ble det forsøkt å finne praktiske metoder som kan gi informasjon om fett- og proteinavleiring i vekstperioden. Det ble tatt mål av brystomkrets, mankehøyde og kroppslengde som ble sammenlignet med tilveksten registrert ved veiing av dyret for å vurdere om en eller flere kroppsmål kan estimere levendevekt. For å undersøke avleiring av fett og protein ble det i en periode på 7 måneder tatt ultralydmålinger av fett og muskel på kvigene. Disse målingene ble sammenlignet med holdvurdering og body mass index (BMI) for å undersøke om dette var metoder som kunne si noe om kroppssammensetningen. I denne oppgaven er det kun tatt utgangspunkt i energitildelingen, der proteintildelingen ikke er tatt hensyn til. Dermed er kvigene delt inn i to grupper, høyenergi og lavenergi. Alle kroppsmålene viste seg å ha sterk sammenheng med vekt, og kan med stor sikkerhet brukes for å estimere vekt. Brystmål var det kroppsmålet som hadde størst sammenheng med vekt, og kan anbefales som et redskap for å føre oversikt over vektutviklingen. Holdvurdering og BMI viste middels til dårlig sammenheng med ultralydmålene, og på bakgrunn av dette kan ikke disse metodene sies å være pålitelige metoder for å vurdere kroppssammensetning. Nivå av energitildeling viste ikke å ha betydelig påvirkning på hvor godt målemetodene egnet seg til estimering av vekt og kroppssammensetning. Ultralydmålingene var imidlertid lettere å utføre på kviger med høy energi tildeling på grunn av mer fettavleiring. Abstract The growth rate and composition of growth in heifers affect the length of the rearing period and milk yield in future lactation. It is first and foremost live weight that determines when heifers become sexually mature and come into heat. A high growth rate can therefore cause the heifer reach puberty in an earlier age. The growth rate, however, must not be too extensive, as it may have a negative effect on the development of the udder and increase excessive fat deposition. Earlier studies have generated recommendations for growth rates that shorten the rearing period and promote a healthy udder development, but with varying results. Most of these studies are based on data from Holstein dairy cows, and it is therefore important to find recommendations for growth fitted for the Norwegian Red breed (NRF). It is also believed that the NRF has a greater growth potential than that which appeared today. To advice on what is the most efficient growth in relation to health and economy, 48 NRF heifers were used in a study. The project was called “Effects on growth and development on later performance, health and profitability of milk production on calves and heifers” and was carried out at the Animal Production Experimental Centre, Norwegian University of Life science. The heifers were assigned to one of six dietary energy- and protein treatments that were designed to achieve average daily gains of 600-750 g/day (LE) and 850-950 g/day (HE). This master thesis is part of the project, and should address the various methods that can be used to estimate the weight of NRF heifers. The aim is to investigate the practical operation that makes it possible to monitor the growth of the heifers in the rearing period. Additionally, possible methods used to give information about the composition of growth will be examined. Different body measurements (heart girth, wither height and body length) were examined to determine to which extent it could be used to estimate the actual body weight. The composition of the growth of tissues was examined with ultrasound, and compared with body condition score (BCS) to see if BCS could be used as a method to predict fat- and muscle development. Furthermore, ultrasound was also compared to the body mass index (BMI) for the same reason. In this thesis, only the energy level of the diet was taken into account, not the level of protein. Hence the heifers were divided into two groups; high energy and low energy. All the body measurements showed a strong correlation to the body weight, and can be recommended as a method for estimating the weight of heifers. Heart girth had the strongest correlation to weight. BCS and BMI showed moderate to poor correlation to the ultrasound measurements, and thus cannot be recommended as a reliable method for assessing body composition. Level of energy given in the different diets did not have a significant impact on how well the measurement methods suited to the estimation of weight and body composition. Ultrasound measurements, however, were easier to perform on heifers on a higher energy level due to greater fat deposition.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleVurdering av målemetoder for estimering av tilvekst og kroppssammensetning hos kviger av rasen Norsk Rødt Feno_NO
dc.title.alternativeEvaluation of methods for estimation of growth an body composition of heifers in Norwegian Red Cattleno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Animal feeding: 918no_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Livestock breeding, rearing, reproduction: 912no_NO
dc.source.pagenumber59no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel