Show simple item record

dc.contributor.authorNjåstad, Kari Marie
dc.date.accessioned2011-08-25T12:04:03Z
dc.date.available2011-08-25T12:04:03Z
dc.date.copyright2011
dc.date.issued2011-08-25T12:04:03Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186014
dc.description.abstractSammendrag Omsetjing av isoflavona; biochanin A, genistein, formononetin, daidzein, equol og prunetin, lignana; matairesinol, secoisolariciresinol, enterodiol og enterolakton og coumestanet coumestrol er undersøkt. Studia har som mål å beskriva omsetjinga av planteøstrogen hjå mjølkekyr, og sjå på moglegheiter for å påverka innhaldet av planteøstrogen i mjølk. Fire kyr (Norsk Raudt Fe) var brukt i eit 4x4 latinsk kvadrat, med fire ulike surfôrtypar; raudkløver, artsrik eng, raigras og timotei. Konsentrasjonen av planteøstrogen vart målt i fôr, bladmagefasar, gjødsel, urin og mjølk. Til analysar vart veskekromatografi (LC)-massedeteksjons ((MS)/MS) teknikken nytta (LC-(MS)/MS). Omsetjing i vom/nettmage og i tarmkanalen, samt overføringsgrad til mjølk er berekna. Den høgaste konsentrasjonen av isoflavonar vart funne i raudkløver surfôr, og lågast i surfôr av timotei. For lignanar var det omvendt. Planteøstrogena vart i stor grad omsett i vomma/nettmagen. Omsetjinga av biochanin A og genistein var størst på raukløver-dietten og lågast på timotei-dietten. I omasum vart det funne ein større mengde av endogene lignanar; enterodiol og enterolakton, enn inntaket av secoisolariciresinol og mateiresinol. Dette indikera at det finnes andre og ukjende forløparar til endogene lignan i fôret. Isoflavonar og coumestrol følgde hovudsakeleg store partiklar ved passasje ut av nettmage, mens lignanar i større grad var fordelt mellom fasane. Skilnadar i konsentrasjon av planteøstrogen mellom diettar vart i stor grad redusert gjennom fordøyelses-kanalen, og for ein del planteøstrogen var det ingen effekt av diett på konsentrasjon i gjødsel. Konsentrasjonen av planteøstrogen i mjølk var aukande ved aukande konsentrasjon i fôret. Raudkløver-dietten hadde den høgaste konsentrasjonen av isoflavonar i mjølk og equol var dominerande. Det ser ut til at det er mogleg å påverka innhaldet i mjølk via fôring, men effekten er minkande ved aukande konsentrasjon i fôret. Abstract Metabolism of the isoflavones biochanin A, genistein, formononetin, daidzein, equol and prunetin, the lignans matairesinol, secoisolariciresinol, enterodiol and enterolactone and the coumestan coumestrol was investigated to study the metabolism of phytoestrogens in dairy cows, and the possibilities to influence the content in milk. Four Norwegian Red Cows where allocated in a 4x4 latin square with four different silages. Silages had different botanical composition; red clover, botanical diverse, perennial ryegrass and timothy. The concentration of phytoestrogens was measured in feeds, omasum phases, feces, urine and milk by using the liquid chromatography (LC)-mass spectrometry (MS)/MS technique. Metabolism in reticulorumen and in digestive tract as well as apparent recovery in milk was calculated. Concentration of isoflavones was highest in red clover silage and lowest in timothy silage. For lignans it was the opposite. Phytoestrogens was extensively metabolized in reticulo-rumen. Biochanin A and genistein had the highest metabolism on the red clover diet and lowest on timothy. A number of unknown lignans was metabolized to the mammalian lignans enterodiol and enterolactone in the reticulo-rumen. When passing to omasum, isoflavones and coumestrol mainly followed large particles, while lignans was in greater extent evenly distributed between phases. Through the digestive system, differences in content of phytoestrogens between diets became smaller or disappeared. The concentration of isoflavones in milk was increasing with increasing intake. Red clover diet had the highest concentration of isoflavones in milk, with a dominance of equol. It appears that concentration of phytoestrogens in milk can be manipulated trough intake, but the effect is diminishing with increasing concentration in feeds.en_US
dc.description.sponsorshipTINEen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectphytoestrogensen_US
dc.subjectplanteøstrogenen_US
dc.subjectdairy cowsen_US
dc.subjectmjølkekyren_US
dc.subjectred clover silageen_US
dc.subjectraudkløver-surfôren_US
dc.subjectbotanical diverse silageen_US
dc.subjectsurfôr av artsrik engen_US
dc.subjectperennial ryegrass silageen_US
dc.subjectraigras-surfôren_US
dc.subjecttimothy silageen_US
dc.subjecttimotei-surfôren_US
dc.subjectomasumen_US
dc.subjectbladmageen_US
dc.subjectfecesen_US
dc.subjectgjødselen_US
dc.subjecturineen_US
dc.subjecturinen_US
dc.subjectmilken_US
dc.subjectmjølken_US
dc.titleMetabolism of phytoestrogens in dairy cows- effect of botanical composition of silagesen_US
dc.title.alternativeOmsetjing av planteøstrogen hjå mjølkekyr- effekt av botanisk samansetjing av surfôreten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Animal feeding: 918en_US
dc.source.pagenumber65en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record