Show simple item record

dc.contributor.authorMikkelsen, Charlotte S.
dc.contributor.authorRød, Anne Marit
dc.contributor.authorStøkken, Katrine H.
dc.date.accessioned2010-12-23T14:10:53Z
dc.date.available2010-12-23T14:10:53Z
dc.date.issued2010-12-23T14:10:53Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185988
dc.descriptionVi har valgt å dele oppgaven inn i to deler; en bokdel og en vitenskapelig del. Dette for at det skulle bli mer oversiktlig.en_US
dc.description.abstractDel 1: Hunden blir ofte sett på som menneskets beste venn. For å få en bedre forståelse av hundens atferd, har vi sett nærmere på: hundens domestisering, hva atferd er, samt atferdsutvikling og atferdsproblemer. Domestiseringen er en viktig del av hundens forhistorie, og her har vi sett på hvordan dette har ført fram dagens hunderaser. En hunds atferd vil i stor grad bli påvirket av emosjonene utforskning, frykt, panikk og sinne. Fokuset i denne boken vil være hvilke emosjoner som påvirker de ulike atferdene, og når i atferdsutviklingen disse emosjonene vil komme til utrykk i adferden. Frykt, panikk og sinne er emosjoner som i stor grad også vil påvirke om hunder viser en problematferd. Vi har derfor sett på nærmere på de tre sentrale atferdsproblemene; separasjonsproblemer, frykt og aggresjon. I tillegg har vi også sett på ulike tester som anvendes for å vurdere en hunds atferd. Del 2: I vårt forsøk har det blitt fokusert på stabilitet i atferd og emosjoner hos hund fra 3 til 15 måneders alder. Vi har sett nærmere på atferdene: vennlighet, frykt og aggresjon ovenfor fremmede mennesker og fremmede hunder. Dette er atferder som i stor grad er påvirket av emosjonene utforskning, frykt, sinne og panikk, i tillegg til at dette er de mest sentrale atferdselementene som er relatert til problematferder. Vi har også sett på om det kan være en stabilitet i følgende variabler; renslighet, ressursforsvar, territoriell reaksjon, aktivitet/opphisselse, respons på brå bevegelser, læringsevne, håndtering, alene hjemme og alene i bil. Videre har vi sett på om det kan være en sammenheng mellom vennlighet, frykt og aggresjon. I denne studien har vi fulgt 83 hunder fra de var 3 måneder gamle og frem til 15 måneders alder. Det ble sendt ut spørreskjema ved 3, 4, 9 og 15 måneders alder, i tillegg til at hundene ble testet med en atferdstest ved 3 og 15 måneders alder. Ut i fra våre resultater ser vi at det er en stabilitet i forhold til vennlighet mot fremmede mennesker og fremmede hunder allerede fra 3 måneders alder. Det er også en stabilitet i forhold til hundens frykt for fremmede mennesker fra 3 måneders alder. Denne stabiliteten fant vi ikke for frykt for fremmede hunder ved samme alder. I atferdstesten fant vi en stabilitet for aggresjon mot fremmede mennesker og hunder fra 3 måneders alder. Vi fant ingen stabilitet for aggresjon mot fremmede mennesker i spørreskjemaene. Ut ifra dette kan vi konkludere med at det er en stabilitet i enkelte atferder og emosjoner allerede fra 3 måneders alder. Summary Part 1 Many people think of the dog as man´s best friend. To get a better understanding of the behaviour of the dog, our main focus in this book has been: domestication of the dog, what behaviour is, the development of behaviour and problem behaviour. Domestication is an important part of the dog’s past, and we have focused on how this domestication has lead to the many breeds that we have today. Fear, panic and rage are emotions that to a large degree influence the behaviour of the dog. In this book we focus on which emotions affect the various behaviours of the dog, and where in the behaviour-development these emotions will express themselves in the behaviour. Dogs with behaviour problems are to a large degree affected by the emotions fear, panic and rage. Three central behaviour problems have been described in this book: separation anxiety, fear and aggression. We have also focused on various tests commonly used to validate a dog`s behaviour. Part 2 In this study we have focused on stability in behaviour and emotions in dogs from 3 to 15 months old. We have been looking at the following behaviours: sociability, fear and aggression towards unknown people and unknown dogs. These behaviours are affected by the emotions seeking, fear, rage and panic, and they are also the most central behaviour elements related to problem behaviour. We have also looked at the stability of the following variables: ease of housebreaking, possessive aggression, territorial reaction, activity/excitement, response to fast movements, learning ability, handling, home alone and alone in a car. In addition we have looked for connections between sociability, fear and aggression. In this study we have followed 83 dogs from 3 months to 15 months of age. Questionnaires were sent to the owners when the dogs where 3, 4, 9, and 15 months old, and the dogs where tested with a behavioural test when they were 3 and 15 months old.Our results show a stability in sociability towards unknown people and unknown dogs already at 3 months of age. We also found a stability in the dog´s fear of unknown people at this age, but not in the fear of unknown dogs. The behaviour test showed a stability in aggression towards unknown people and dogs at the age of 3 months. We found no stability in aggression towards other people in the questionaires. The conclusion drawn is that there is a stability in specific behaviours and emotions already at three months of age. Keywords: dog, behaviour, stability, emotions, development, aggression, fear, sociability, questionaires, behavioural tests, correlation.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.subjecthunderen_US
dc.subjectatferden_US
dc.subjectstabiliteten_US
dc.subjectemosjoneren_US
dc.subjectdogsen_US
dc.subjectbehaviouren_US
dc.subjectstabilityen_US
dc.subjectemotionsen_US
dc.titleStabilitet i atferd og emosjoner hos hund fra 3 måneder og frem til 15 måneders alderen_US
dc.title.alternativeStability in behaviour and emotions in dogs from 3 months to 15 months of ageen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Other agricultural disciplines: 919en_US
dc.source.pagenumber192en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record