• Analyse av hvordan prising av boliger varierer i avstand fra togstasjon og stasjonens avstand (i tid) til Oslo 

   Rasch, Ørjan Nybakk (Master thesis, 2017)
   I denne oppgaven prøver man å finne ut om det er en sammenheng mellom hvordan prising av boliger varierer i avstand fra togstasjon og stasjonens avstand (i tid) til Oslo. For å kunne se på dette temaet vil det benyttes ...
  • Boligboble, gjeldsnivået og utsiktene til norske husholdninger 

   Glosli, Christian; Pedersen-Slaatten, Daniel (Master thesis, 2020)
   Denne oppgaven kartlegger om reguleringene som foreligger for opptak av boliglån er tilstrekkelige, sett i lys av stadig boligprisvekst siden 90-tallet. I arbeidet med denne kartleggingen blir det undersøkt om det har ...
  • Boligmarkedet i Oslo : er det priskonvergens eller prisdivergens? 

   Ragnoli, Alessandro (Master thesis, 2018)
   I denne masteroppgaven undersøkes det hvorvidt det er priskonvergens eller prisdivergens i boligmarkedet i Oslo. Teorigrunnlaget for denne oppgaven er teori om beta- og sigmakonvergens, samt teori om boligpriser. ...
  • Bransjeklynger i Osloregionen 

   Elind, Rebekka (Master thesis, 2016)
   This study concerns the spatial location patterns in the Commercial Real Estate market in Oslo and Akershus. It is based on a method used in a study of office location patterns in Australian cities (Sigler et al., 2015). ...
  • Bruk av maskinlæring for kundebevaring i forsikringsbransjen : en case-studie 

   Røed-Johansen, Fredrik; Strand, Håkon (Master thesis, 2020)
   Denne oppgaven er en case-studie i samarbeid med Frende Forsikring, og ser på bruken av maskinlæring som virkemiddel for å forbedre tilnærmingen til kundebevaring. Forskning viser til en betydelig høyere kostnad ved ...
  • Cooperation and competition in urban redevelopment 

   Eika, Anders (PhD Thesis;2020:26, Doctoral thesis, 2020)
   This thesis presents new knowledge about cooperation between firms developing industrial, logistical, and similar land into housing and service providers. Such redevelopment is important for sustainable urban growth, but ...
  • Direkte og indirekte eiendomsinvesteringer i Norge : et historisk perspektiv 

   Nielsen, Simen Bryhn; Halvorsrud, Martin Authén (Master thesis, 2019)
   I lang tid har det vært et tverrpolitisk mål om at nordmenn skal eie sin egen bolig og for mange er selveid bolig et av de viktigste velferdsgodene. Parallelt med boligprisveksten fra tidlig på 1990-tallet er det mye som ...
  • En analyse av boligpriser langs Østfoldbanen 

   Gramm, Joachim (Master thesis, 2016-08-26)
   According to monocentric city model, there is only one central point that exists in the whole city, and this central point applies to all the potential use of the land. The model implies that housing prices are changing ...
  • House Price Prediction With Gradient Boosted Trees Under Different Loss Functions 

   Hjort, Anders; Pensar, Johan; Scheel, Ida; Sommervoll, Dag Einar (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  • Hva driver boligprisene i Oslo : har vi en boligprisboble? 

   Trollvik, Petter (Master thesis, 2017)
   I denne oppgaven undersøker vi hva som driver boligprisene i Oslo og om vi er inne i en boligboble. To problemstillinger drøftes. «Hva driver boligprisene i Oslo?», hvor vi undersøker boligmarkedet, teori rundt boligprisdannelsen ...
  • Hvordan etasjebeliggenheten påvirker utropsprisen til leiligheter type nybygg i Oslo 

   Horten, Anita (Master thesis, 2016-08-08)
   Hensikten med denne oppgaven var å finne ut hvordan utropsprisene til leiligheter av typen nybygg i Oslo har blitt priset i de seneste årene. For å finne ut av dette på en optimal måte har oppgaven både en kvantitativ ...
  • Implementering av Ensjømodellen på Løren 

   Ottesen, Monica (Master thesis, 2016-08-09)
   Jeg har i denne oppgaven undersøkt i hvilken grad implementering av byutviklingsmodellen Ensjømodellen, oppleves som forutsigbar for utbyggere på Løren i dag. Med utgangspunkt i intervjuer gjort av utbyggere på Løren, fant ...
  • Implementering av risiko ved lønnsomhetsvurderinger av utleieboliger 

   Skinlo, Didrik (Master thesis, 2019)
   Denne oppgaven omhandler risiko ved utleieboliger, et tema som er utforsket i svært liten grad både nasjonalt og internasjonalt. Dette er risikofaktorer som kan påvirke lønnsomheten av en investering i utleieboliger. ...
  • Is diminishing impatience in time-dated risky prospects explained by probability weighting? 

   Holden, Stein T.; Tilahun, Mesfin; Sommervoll, Dag Einar (CLTS Working paper;03/22, Working paper, 2022)
   We use a field experiment and a within-subject design based on multiple Choice Lists (CLs) that integrate time and risk. Diminishing impatience with extended time horizons is studied by varying time horizons from one week ...
  • Livbøye for usikkert farvann : en undersøkelse av egenkapitalforsikring 

   Hoff, Leif Arne; Lyby, Ann Helén Aanerød (Master thesis, 2018)
   Hovedformålet med denne oppgaven er å se på hvordan en forsikringsordning mot boligprisfall ville fungert i Norge. I et stadig hetere boligmarked har mange nordmenn pådratt seg høy gjeld som gjør dem sårbare mot et langvarig ...
  • Magnitude Effects and Utility Curvature in Inter-temporal Choice 

   Holden, Stein T.; Tilahun, Mesfin; Sommervoll, Dag Einar (CLTS Working paper;08/20, Working paper, 2020)
   The appropriate way to empirically estimate time-dated utility and time preferences based on experimental data has been subject to controversy. Our study assesses whether within-subject magnitude treatments are more ...
  • Markedsanalyse for innkvartering av sesongarbeidere i Norge 

   Dyste, Per André (Master thesis, 2016-08-26)
   Temaet for denne oppgaven er innkvartering av sesongarbeidere. Dette er en del av utleiemarkedet det er forsket lite på, og det var derfor ønskelig å ta det nærmere i øyesyn. På bakgrunn av utvidelsen i arbeidskraftmarkedet ...
  • Mental Zooming as Variable Asset Integration in Inter-temporal Choice 

   Holden, Stein T.; Sommervoll, Dag Einar; Tilahun, Mesfin (CLTS Working paper;07/20, Working paper, 2020)
   Our time preferences deviate systematically from that of Homo economicus. They seem to be driven by a form of mental zooming, where higher and more distant payouts induce a more holistic perspective in contrast to smaller ...
  • Process mining & maskinlæring i den prehospitale klinikk : big data analyse av prosesser tilknyttet ambulansetjeneste i New York 

   Jensen, Jonas Michael; Eriksen, Erlend Oliver (Master thesis, 2020)
   Helsetjenesten er en viktig del av samfunnet. Den mye omtalte eldrebølgen vil øke behovet for helsetjenester, og når uventede pandemier oppstår, så er helsetjenesten en utsatt del i samfunnet. Behovet for effektivisering ...
  • Radikal PropTech blant etablerte eiendomsutviklere 

   Hol, Amund Ellensønn; Granås, Fredrik Bjørklund (Master thesis, 2019)
   Eiendomsbransjen er, sammen med bygg og anleggsbransjen, en av Norges viktigste næringer når det kommer til sysselsetting og verdiskapning (Leikvam og Olsson 2014). Denne bransjen har derimot hatt en negativ utvikling i ...