• Arealbytte etter jordskifteloven § 3-4 i bolig- og næringsområder 

   Brundell, Ingeborg Theresia Paulsen (Master thesis, 2021)
   Jordskiftesaker gjennomføres for å løse utjenligheter ved eiendommer. Gjennom problemløsning og utforming av jordskifteløsninger skjer det effekter. Disse er effektene av jordskifte. Effekter av jordskifte er viktige for ...
  • Boliginvesteringer utover boligbehovet 

   Salveson, Petter Vik; Berntzen, Christoffer Skaarud (Master thesis, 2016-08-23)
   I denne masterutredningen foretas en kvalitativ analyse av eiendomssegmentet sekundærboliger i Oslo. Det fokuseres på hvorvidt investeringer ut over primærboligen kan bidra til å forklare økningen vi har sett i boligprisene ...
  • Bruk av advokat i rettsfastsettende saker for jordskifteretten 

   Tveten, Lars Jøran (Master thesis, 2019)
   Temaet for masteroppgaven er bruk av prosessfullmektig i rettsfastsettende saker for jordskifteretten. Stadig flere parter velger å benytte advokat i saker for jordskifteretten, til tross for at jordskifteretten er gitt ...
  • Bruksordning av beiteretter etter jordskifteloven § 3-8 

   Hestengen, Snorre (Master thesis, 2019)
   Denne oppgaven omhandler hvordan jordskifteretten behandler saker om bruksordning av beiteretter etter jskl. § 3-8. Oppgaven tar sikte på å belyse hvorvidt en bruksordning kan bøte på utjenlige eiendomsforhold, avgrenset ...
  • A comment on changes in the Norwegian Land Consolidation Act 

   Sky, Per Kåre (CLTS Working paper;7/18, Working paper, 2018)
   The Land Consolidation Act has recently been revised. The changes came into force on 1 July 2006 and 1 January 2007. The main changes in the Act are that the land consolidation court now has formal jurisdiction to handle ...
  • Effects of land consolidation in Cyprus 

   Fjeldstad, Kjersti Andrea Bråge (Master thesis, 2017)
   Land consolidation is an instrument contributing to the improvement of the various problems associated with agricultural holdings. These problems constitute an obstacle for the rational and effective utilisation of ...
  • Eiendomsutvikleres forhandlingsstrategier 

   Willumsen, Zhjanna Ivanovna (Master thesis, 2019)
   Tema for masteroppgaven min er forhandlingsstrategier i flerpartsforhandlinger, med fokus på tidlig fase i planprosesser. Planprosesser er komplekse flerpartsforhandlinger med mange ulike aktører som samhandler med hverandre ...
  • Eiendomsutvikling rundt Lekevollkrysset og krysset Vestby nord 

   Vigdal, Pål (Master thesis, 2016-08-26)
   Tema for oppgaven er eiendomsutvikling sett i sammenheng med utvidelsen av E6 og to av veiens kryss i Vestby og i Sarpsborg. Jeg har undersøkt hvilken effekt utvidelser av E6 har hatt for eiendomsutvikling i områdene rundt ...
  • En studie av grensebeskrivelser i rettsforlik fra jordskifteretten 

   Shoaei, Araz (Master thesis, 2021)
   Tema for oppgaven er grensebeskrivelser i rettsforlik fra jordskifteretten. Det er benyttet en kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ metode i arbeidet med oppgavens problemstilling. Ved å inngå rettsforlik i ...
  • En studie av nyttefordeling i jordskifteloven 

   Birkeland, Marte; Sandvold, Natasa Savkovic (Master thesis, 2018)
   ”I eit jordskifte er det ikkje eit sjølvstendig mål at kvar part får eit lovsikra krav på ein matematisk del av nytten” (Prop. 101 L, s. 169). Sitatet er hentet fra forarbeidene til jordskifteloven av 2013. Jordskifteløsningen ...
  • Foreligger det rettslige skranker når domstolen skal fastsette grunnlaget for dyretallet i beitesaker 

   Hergot, Jørn Yngve (Master thesis, 2021)
   Tilgang til beitearealer har vært i folks interesse siden historisk tid. I takt med befolkningsveksten og samfunnsutviklingen, økte antall bruk og interessen for beitearealer frem til rundt 1950. Den gang da var det flere ...
  • Forhandling, forhandlingsplanlegging og jordskifte i urbane områder 

   Sky, Per Kåre (CLTS Working paper;04/20, Working paper, 2020)
   Negotiations are important in urban densification processes. In particular, integrative negotiations seem to be relevant. The conflicts between neighbors and developers can be challenging to solve. Land readjustment is ...
  • Forhandlinger ved grunnerverv 

   Førde, Gina Therese Nilsson (Master thesis, 2018)
   Temaet for oppgaven er grunnervervsforhandlinger gjennomført av Statens vegvesen region øst. Oppgaven tar sikte på å belyse hvordan forhandlingene om erstatningen forløp, sett fra grunneiers perspektiv. Herunder ønsker jeg ...
  • Forhandlingsprosessens påvirkning på partenes relasjoner : ved bruksordning for vei 

   Amlie, Marte Susanne Tveit; Sandnes, Berit Lillebudal (Master thesis, 2017)
   Temaet for oppgaven er parter i jordskifteretten, og hvordan relasjonene deres blir påvirket av forhandlingsprosessen i rettsmøter i forbindelse med bruksordning for vei etter jskl. av 1979 § 2 første ledd bokstav c. ...
  • Forsvarlig saksbehandling av endring av fast eiendom : en undersøkelse og evaluering av norske kommuners praksis i 2015 

   Gammelmo, Leikny (PhD Thesis;2018:95, Doctoral thesis, 2018)
   Forskningstemaet er saksbehandling av søknad om endring av fast eiendom. Dette undersøker jeg ved å besvare forskningsspørsmålet: Oppfyller kommunenes saksbehandling av søknad om endring av fast eiendom evalueringskriterier ...
  • From rural to urban land consolidation– An analysis of recent changes in Norwegian land consolidation 

   Elvestad, Helén Elisabeth; Sky, Per Kåre (CLTS Working paper;01/21, Working paper, 2021)
   In most countries, land consolidation was first introduced in rural areas, with legislation suitable for urban areas being drafted at a later date. This is also true of Norway. The first evidence of urban competency in the ...
  • Gjennomføring av en transformasjonsprosess i bydel Ski Øst : et samarbeid mellom offentlige myndigheter og private utbyggere 

   Lødøen, Simen Ogner (Master thesis, 2016-08-23)
   Teamet for masteroppgaven er hvordan ulike aktører fra privat og offentlig utøver sin rolle underveis i en transformasjonsprosess. Endringer i arealbruk har blant annet plan-og bygningsloven og tilstøtende lover sitt ...
  • Hvilke utfordringer reiser bruk av fordeling av planskapt netto verdiøkning i et transformasjonsområde? : en analyse av Kilen Syd 

   Tandberg, Ida Emilie Giske (Master thesis, 2018)
   Tema i masteroppgaven er fordeling av planskapt netto verdiøkning etter jordskifteloven (2013) §§ 3-30 til 3-32. I oppgaven analyseres utfordringer ved bruk av bestemmelsene i et transformasjonsområde. Det er kun to saker ...
  • Hvordan utviklingen av Ringdalskogen næringsområde har foregått 

   Jensen, Fredrik Staubo (Master thesis, 2016-08-26)
   Problemstillingen i denne oppgaven er som følger: Hvordan utviklingen av Ringdalskogen næringsområde har foregått. Oppgaven har tatt for seg utviklingen av Ringdalskogen fra en tidlig fase og frem til i dag. Sent ...
  • Jordskiftedommerens motivasjon til å gjennomføre rettsmekling 

   Dahl, Mina Sophie (Master thesis, 2020)
   Oppgavens tema er rettsmekling i jordskifteretten og dommerens motivasjon til å tilby dette. Jeg ønsket å undersøke hva som ligger bak jordskiftedommerens valg om å ikke tilby rettsmekling der det er hjemmel for det. ...