• Nye metoder for kartlegging av spredning av tungmetaller fra deponi 

      Rosenvinge, Aud Helene Hagen (Master thesis, 2021)
      Sigevann fra deponier, hvor det er deponert en blanding av gammelt husholdningsavfall og industriavfall samt gravemasser fra utbyggingsprosjekter, inneholder en mengde stoffer som det er viktig at ikke spres til resipienter ...