• Effektivitets- og produktivitetsanalyse av NorEngros-kjeden 

   Steen, Birte Mari (Master thesis, 2017)
   This master thesis intends to analyze the efficiency and productivity of members of the NorEngros wholesale chain during the period 2005-2015. The results presented in this study can provide members with insights of how ...
  • «Føre var» i laksenæringen: Tid for kollektiv håndtering av underdekning av fiskeolje 

   Steine, Gro; Tveterås, Ragnar; Pettersen, Ivar (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.), Research report, 2011)
   Tilgangen på fiskeolje fra tradisjonelle kilder styres i dag av naturgitte beskrankninger for pelagiske fiskearter. En raskt voksende andel av oljen vil bli brukt til direkte humant konsum. Laksenæringen står derfor overfor ...
  • Hvilke faktorer forklarer valg av kapitalstruktur i norsk melkeproduksjon? 

   Grøv, Ann-Therese (Master thesis, 2017)
   Denne utredningen presenterer en kvantitativ analyse av kapitalstrukturen i norsk melkeproduksjon i perioden 2010-2015. Ved hjelp av statistiske metoder undersøkes bedriftsspesifikke forklaringsfaktorers sammenheng med ...
  • Marginer i egg- og kjøttsektoren – utvikling i priser fra bonde til butikk 

   Bergset, Nils Øyvind; Svennerud, Mads; Pettersen, Ivar; Kjuus, Johanne (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2008)
   Denne rapporten er utarbeidet for å belyse utviklingen i bruttomarginer i kjøtt- og fjørfesektoren. Utgangspunktet for undersøkelsen er en rapport fra 2001 som viste at fra vinteren 1998/1999 til vinteren 2000/2001 ble ...
  • Matprogram med næringsverdi. Evaluering av bedriftsrettede prosjekter i Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon og Nettverksprogrammet 

   Kjuus, Johanne; Utgård, Jakob; Pettersen, Ivar; Svennerud, Mads; Eriksen, Lars Øystein (NILF-Report, Research report, 2009)
   Verdiskapingsprogrammet for mat ble igangsatt for å øke verdiskapingen basert på norske matressurser. Etter hvert har programmet fått hele leveringskjeden fra jord til butikk som virkeområde, men siktemålet er stadig å ...
  • Regulering for organisering – markedsregulering i kjøttsektoren 

   Steine, Gro; Vasaasen, Arne; Nordlund, Anders; Pettersen, Ivar (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.), Research report, 2011)
   Markedsreguleringene er lovbestemt, regulert og ufullstendige. Omsetningslovens mål er enkel, men målene for markedsreguleringene er over tid blitt detaljerte og vidtfavnende. Markedsreguleringen for kjøtt bidrar til ...
  • Some factors affecting the grades of technology students 

   Gregersen, Øyvind Weiby; Kløkstad, Geir Øivind; Hervik, Sigbjørn; Plesser, Hans Ekkehard; Pettersen, Ivar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  • Spill om næring: Strategier for omstilling i matindustrien 

   Pettersen, Ivar; Kjuus, Johanne (NILF-Report;, Research report, 2008)
   Norsk matsektor blir i økende grad internasjonalisert. Sektoren har stor og voksende marin mateksport, økende import, en stor del konkurranseutsatt foredlingsindustri og stadig strammere internasjonale forpliktelser rundt ...
  • Styringssystemets konfigurasjon : en kvalitativ studie av to idrettsorganisasjoner 

   Alstad, Martin Ødegård (Master thesis, 2016-11-21)
   This study explores how the configuration of a management control package for two organizations within the same business is affected by the external environment and the companies strategy. To find out the following ...
  • TTIP and Norway: Impact and trade policy options 

   Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Grünfeld, Leo A.; Theie, Marcus Gjems; Felbermayr, Gabriel; Veggeland, Frode; Medin, Hege (Research report, 2016)
   This study analyzes TTIP, its implications for Norway and Norway’s trade policy choices. TTIP will hardly be concluded under Obama's presidency, but the agreement could become a reality within a few years. TTIP aims at ...
  • TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg 

   Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Medin, Hege; Grünfeld, Leo A.; Gjems Theie, Marcus; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Veggeland, Frode; Felbermayr, Gabriel (Research report, 2016)