• Pesticider i grunnvann i jordbruksområder. Resultater fra prøvetaking i 2007 

      Ludvigsen, Gro Hege; Pengerud, Annelene; Haarstad, Ketil; Kværner, Jens (Bioforsk Rapport, Research report, 2008)
      Det ble i 2007 gjennomført prøvetaking av grunnvannsbrønner i 9 områder i Norge, med det formål å kartlegge forekomst av pesticider i viktige norske grunnvannsforekomster i tilknytning til jordbruksarealer. I hvert område ...