• Drenering og klimagassutslipp. Virkning av drenering på klimagassutslipp, arealomfang og tiltaksanalyse 

   Hauge, Atle; Haukås, Torbjørn; Rivedal, Synnøve; Deelstra, Johannes (NIBIO Rapport, Research report, 2020)
   I denne rapporten er det utredet virkning av drenering på lystgassutslipp, vurdering av omfang av areal med dårlig drenering, avlingseffekter og lønnsomhet. Det er beregnet kostnader per CO2 ekv. Drenering av alt antatt ...
  • Klimatiltak i jordbruket - mindre lystgassutslipp gjennom mindre N-tilførsel til jordbruksareal og optimalisering av dyrkingsforhold 

   Øygarden, Lillian; Nesheim, Lars; Dörsch, Peter; Fystro, Gustav; Hansen, Sissel; Hauge, Atle; Korsæth, Audun; Krokann, Knut; Stornes, Ole Kristian (Bioforsk Rapport, Research report, 2009)
   I denne rapporten er det gjort vurderinger av tiltak for bedre utnyttelsen av nitrogen tilførsel til jordbruksareal- mer effektiv og presis nitrogengjødsling. Bedre nitrogenutnyttelse gir risiko for mindre tap og dermed ...
  • Kunnskapsstatus - bedre agronomi 

   Bakken, Lars; Krogstad, Tore; Uhlen, Anne Kjersti; Bjugstad, Nils; Bakken, Anne Kjersti; Grønlund, Arne; Hauge, Atle; Hoel, Bernt; Korsæth, Audun; Riley, Hugh; Endrerud, Hans Christian; Mangerud, Kjell (Bioforsk Rapport, Research report, 2010)
   Denne rapporten er en utredning av kompetansegrunnlaget for bedre agronomi for å møte landbrukets klimautfordringer. Utredningen er gjort på oppdrag for Norges forskningsråd av Bioforsk, UMB og Høyskolen i Hedmark. Utredningen ...
  • Organisk fosfor i innsjøsediment og tiltak for å redusere bidrag til eutrofisering 

   Eggen, Trine; Escudero, Carlos; Værøy, Nina; Hauge, Atle (NIBIO Rapport;, Research report, 2018)
   Fytinsyre er plantenes fosforlager, finnes i spesielt høyt nivå i korn, og kan finnes i relativt betydelige konsentrasjoner i enkelte typer husdyrgjødsel og jord. Fytinsyre er en inositol-ring (karbon-ring) med seks fosfat ...
  • Partikler i drensvann. En litteraturundersøkelse 

   Hauge, Atle; Lundekvam, Helge; Eggestad, Hans; Pengerud, Annelene (Bioforsk Rapport, Research report, 2007)
   Denne rapporten er en oppsummering av kunnskapstatus knyttet til partikkeltransport i drensvann og omhandler norske undersøkelser og litteratur fra de land som har sammenlignbare jord- og klimaforhold. Det er gjennomført ...