• Modellering av forurenset overvann ved bruk av terrengdata og ArcGIS Pro 

      Pulendran, Vinusha; Bråten, Vilde Ellingsen (Master thesis, 2020)
      Pågående klimaendringer fører til økt intensitet og hyppighet av nedbørshendelser, samtidig øker andel tette flater som følge av urbanisering. Dette medfører økt mengde overflateavrenning. Når overvann føres over urbane ...