• Vekst og utvikling hos foryngelse etter selektive hogster 

      Aulie, Anne (Master thesis, 2013-08-08)
      Denne masteroppgaven tar for seg vekst og utvikling hos kulturforyngelse av gran (Picea abies) og furu (Pinus sylvestris) etter selektive hogster. Datamaterialet stammer fra tre forsøksfelter i Hedmark fylke, to grandominerte ...