• Vektlegging av utearealkvalitet i fortettingsprosjekt i kompakt by 

      Ruud, Jørgen Amos (Master thesis, 2013-10-28)
      Denne oppgaven tar for seg hvordan kvaliteter ved uteareal vektes mot andre hensyn i fortettingsprosesser i kompakt by. I utgangspunktet gikk jeg ut fra at fortettingshensyn ville veie tyngst, særlig ved politisk behandling. ...